Tiskové zprávy

Cyklisté versus chodci – hlavní je ohleduplnost

Na základě četných stížností ze strany chodců na neukázněné chování cyklistů ve Smetanových sadech byla posílena kontrolní činnost strážníků Městské policie Olomouc v této lokalitě. 

Hlavním důvodem kontrol projíždějících cyklistů je fakt, že mnohdy nerespektují dopravní značení v místě, kde končí cyklostezka a začíná Rudolfova alej. Zde je cyklista povinen z kola sesednout a vést ho vedle sebe. Nerespektováním dopravního značení ze strany cyklistů tak dochází často ke kolizním situacím s pěšími v podobě rodin s kočárky, seniory nebo bruslaři. Cyklista je povinen se v této lokalitě pohybovat pouze na stezkách k tomu určených. Tyto jsou označeny svislým a vodorovným dopravním značením.

Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty, nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. Totéž však na druhou stranu platí i pro chodce. Tam, kde má každý svůj pruh, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty. Nesmí přitom ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty. Znovu také platí, že stejnou povinnost má cyklista vůči chodcům. Povinnost užít stezku přikazuje příslušná značka chodcům a cyklistům v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky. 

I když kombinace chodců a cyklistů na pozemních komunikacích je jasně upravena platnou legislativou, stále narážíme na problém vzájemné tolerance. Nejdůležitější je však vzájemná ohleduplnost mezi chodci a cyklisty. (Čun)