Tiskové zprávy

Konec institutu domluvy i blokového řízení

Od 1. července začíná platit zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Přináší desítky změn, na které se museli pečlivě připravit i strážníci Městské police Olomouc.

„Všech sto dvacet strážníků ve výkonu služby absolvovalo školení o novém názvosloví, oprávnění, postupech a způsobech řešení situací,“ uvedl ředitel městské policie Pavel Skalický.

Změny a skutková podstata se dotknou i dalších sedmdesáti zákonů. Od nového pololetí vymizí z terminologie správní delikt a je nahrazen přestupkem i pro právnické osoby nebo podnikatele. Blokové řízení je nahrazeno příkazem na místě bez možnosti odvolání s tím, že strážníci mohou nově uložit pokutu do výše deseti tisíc korun.

Kromě pokuty může strážník uložit i mírnější postih ve formě napomenutí, které nahrazuje dřívější tzv. domluvu a nebude mít již pouze ústní charakter. Napomenutí bude vyhotoveno písemně a u některých vybraných přestupků bude zaneseno do Evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. V případě recidivy může být k této skutečnosti přihlíženo.

„Na reformě pracovalo ministerstvo vnitra deset let. Nový zákon mnohé z přestupků terminologicky přiblížil trestnímu právu,“objasnil zástupce ředitele olomoucké městské policie Tomáš Musil.

Zákon nově definuje přitěžující a polehčující okolnosti nebo organizátora, návodce a pomocníka přestupku.

Strážníci budou od 1. července projednávat příkazem na místě přestupky proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku , proti občanskému soužití, proti majetku či proti pořádku ve státní správě spáchané neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci.