Obecná informace o zpracování osobních údajů

Statutární město Olomouc (dále také jen „město“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Město je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc
telefon: +420 585 513 111
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: kazbzri

Účel zpracování osobních údajů

Město jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

  1. výkonu státní správy,
  2. výkonu samosprávy.

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

  • pro splnění právních povinností, které se na město vztahují (např. vyřizování podnětů a žádostí o informace),
  • pro splnění smlouvy mezi městem a subjekty těchto osobních údajů (např. poskytování dotací, převod nemovitostí),
  • pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je město pověřeno (např. kontaktní údaje členů orgánů města pro zajištění komunikace s občany),
  • pro ochranu práv a oprávněných zájmů města, jako je zejména ochrana osob a majetku města, ochrana života a zdraví osob, ochrana majetku města a osob (např. provozování kamerových systémů městem),
  • pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany (např. nájem bezbariérového bytu).

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Další informace

Osobní údaje nejsou předávány příjemcům osobních údajů, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Při zpracování osobních údajů městem nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. Profilování není správcem využíváno.

V rámci kategorií osobních údajů jsou zpracovávány zejména identifikační a kontaktní údaje.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, které je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, požadovat informování o příjemcích, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR. Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Správce však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Město na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů nebo žádostí.

Mgr. Adam Štěpánek
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
telefon: +420 588 488 268
e-mail: [email protected]

Další zpracovatelé osobních údajů

Google Analytics

Účel: zlepšování webu a našich marketingových kampaní
Právní základ: souhlas s používáním analytických cookies
Zpracovávané OÚ Google Analytics dále používají anonymizovanou IP adresu, rozlišení obrazovky, typ zařízení, prohlížeč, zemi, preferovaný jazyk uživatele, cookies (viz níže).
Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
Doba zpracování: Data jsou Google Analytics 3 uložena 50 měsíců, v Google Analytics 4 jsou data uložena 14 měsíců
Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Podmínky zpracování: https://policies.google.com/technologies/ads

Google Optimize

Účel: zlepšování webu - A/B testování a personalizace
Právní základ: souhlas s používáním analytických cookies
Zpracovávané OÚ stejná data jako pro Google Analytics
Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
Doba zpracování: data uložena 14 měsíců
Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Podmínky zpracování: https://policies.google.com/technologies/ads