Přehled vyžádaných informací

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  č.j. SMOL/100522/2023/MPO/Mas, Doručena 27.3.2023

Odpověď (odpovězeno: 29.3.2023, zveřejněno na webu: 31.3.2023)

K Vaší žádosti o poskytnutí informací, která byla statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle § 2 odst. 1 InfZ doručena dne 27.3.2023, sdělujeme následující:

1. Jaký byl příjem z parkovného za rok 2022 - samostatně z návštěvnického parkovacího oprávnění v zónách (bez rezidentů a abonentů)? Pokud možno, tak uvést bez příjmů z parkovišť, kde se nachází systém se závorou.
Odpověď: 30 055 054,- Kč

2. Kolik procent z těchto příjmů dělaly platby přes mobilní aplikaci?
Odpověď: přibližně 10%

3. Jaké mobilní aplikace mohou zákazníci k platbě parkovného ve vašem městě využít?
Odpověď: V souladu s § 6 InfZ odkazujeme na informaci zveřejněnou zde: Parkování v Olomouci

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti

Statutární město Olomouc – Městská policie Olomouc jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti žadatele xxx, doručené dne 27.3.2023, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o části žádosti obsažené v bodě 4. žádosti ve znění „Jaká je marže společnosti zajišťující tyto platby přes aplikaci?“

takto:

Část žádosti žadatele xxx podané dne 27.3.2023 obsažené v bodě 4. žádosti se podle § 15 odst. 1 a § 11b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odmítá.

Odůvodnění :
Dle § 11b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona. V tomto případě povinný subjekt nemá informaci o tom, jaká je marže společnosti zajišťující platby přes aplikaci, ani mu ze zákona nevyplývá povinnost tuto informaci mít. Z tohoto důvodu nezbývá než část žádosti žadatele obsažené v bodě 4. odmítnout.

Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u povinného subjektu, jímž je statutární město Olomouc – Městská policie Olomouc. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem do 15 dnů ode dne doručení odvolání nadřízenému orgánu, a to Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

  Č.j.: SMOL/089857/2023/MPO/Mas, Doručena 16.3.2023

Odpověď (odpovězeno: 22.3.2023, zveřejněno na webu: 23.3.2023)

K Vaší žádosti o poskytnutí informací, která byla statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle § 2 odst. 1 InfZ doručena dne 16.3.2023, sdělujeme následující:

1. Kolik parkovacích míst je v Olomouci určeno k placenému krátkodobému parkování na ulici? (Pro upřesnění nemyslí se místa na parkovištích a v garážích)
Odpověď: 2262 parkovacích míst

2. Kolik je v Olomouci v provozu parkovacích automatů určených k placení krátkodobého parkování na ulici?
Odpověď: 39 parkovacích automatů

3. Kolik celkem řidiči zaplatili (tedy jaká byla tržba) v Olomouci za krátkodobé parkování na ulici (tedy ne na parkovištích a garážích) v roce 2022, všemi platebními metodami, tedy přes parkovací automaty nebo i jinou formou (např. mobilní aplikace, webové služby, a podobné)?
Odpověď: Tržba za parkování v zóně placeného parkování a na zpoplatněných parkovacích plochách dle nařízení č. 5/2022, o placeném parkování v Olomouci, v roce 2022 činila 30,055.054,- Kč.

  Č.j.: SMOL/074041/2023/MPO/Mas, Doručena 3.3.2023

Odpověď (odpovězeno: 6.3.2023, zveřejněno na webu: 6.3.2023)

K Vaší žádosti o poskytnutí informací, která byla statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle § 2 odst. 1 InfZ doručena dne 3.3.2023, sdělujeme následující:

 • Použití TPZOV není statutárním městem Olomouc zpoplatněno
 • Za rok 2021 bylo užito TPZOV u 2662 přestupků, z toho 146 přestupků nebylo spácháno podle zákona o provozu na pozemních komunikacích.
  Za rok 2022 bylo užito TPZOV u 3962 přestupků, z toho 262 přestupků nebylo spácháno podle zákona o provozu na pozemních komunikacích.
  Za období od 1.1.2023 do 5.3.2023 bylo užito TPZOV u 818 přestupků, z toho 54 přestupků nebylo spácháno podle zákona o provozu na pozemních komunikacích.
 • O použití TPZOV rozhoduje strážník na základě správního uvážení.
  Č.j.: SMOL/006420/2023/MPO/Mas, Doručena 6.1.2023

Odpověď (odpovězeno: 11.1.2023, zveřejněno na webu: 11.1.2023)

Text žádosti a odpověď.

  Č.j.: SMOL/185378/2022/MPO/Mas, Doručena 30.6.2022

Odpověď (odpovězeno: 11.7.2022, zveřejněno na webu: 10.8.2022)

Na základě Vaší žádosti, která byla statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle § 2 odst. 1 InfZ doručena dne 30.6.2022, Vám k bodu 2) sdělujeme následující :

Dotaz: Kolik stížností bylo podáno na strážníky Radku Grmolenskou a Jaroslava Kouřila za celé období jejich práce u Městské policie Olomouc? Ke každé stížnosti sdělte přesný datum a čas podání stížnosti, sp. zn., číslo jednací, předmět stížnosti, kdo stížnost vyřizoval, zda stížnost byla seznána důvodnou, částečně důvodnou, nebo nedůvodnou, stát a město trvalého pobytu / sídla stěžovatele.

Odpověď: Na str. 221 Kouřila ani na str. 062 Grmolenskou dosud nebyla kromě Vaší stížnosti, o níž jsou Vám jako stěžovateli požadované informace známy, podána žádná jiná stížnost.

  Č.j.: SMOL/098925/2022/MPO/Mas, Doručena 31.3.2022

Odpověď (odpovězeno: 5.4.2022, zveřejněno na webu: 5.4.2022)

Na základě Vaší žádosti, která byla statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle § 2 odst. 1 InfZ doručena dne 31.3.2022, Vám v příloze zasíláme kopii spisu vedeného o Vaší stížnosti ze dne 26.3.2022 na nevhodné chování a nesprávný postup strážníků č. 221 a č 062 podané dle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že spis obsahuje videozáznam a audiovideozáznam, které nelze vzhledem k velikosti těchto souborů zaslat formou e-mailu, je Vám kopie spisu zaslána v listinné podobě s uvedenými dvěma záznamy na DVD.
Dále pro úplnost sdělujeme, že jako dotčená osoba ve smyslu ust. § 175 odst. 1 správního řádu máte právo na poskytnutí kopie spisu vedeného o Vaší stížnosti též dle ust. § 38 odst. 4 správního řádu.

  Č.j.: SMOL/028534/2022/MPO/Mas, Doručena 26.1.2022

K Vaší žádosti o poskytnutí informací, která byla statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle § 2 odst. 1 InfZ doručena dne 26.1.2022, sdělujeme následující:

K Vaší žádosti o zaslání kalibračních listů k měřičům k měření vzdálenosti (10ks svinovacích metrů Assist 7,5m x 25 mm) sdělujeme, že údaje o kalibraci jsou vyznačeny na samotných svinovacích metrech. Fotografii kalibračních údajů zasíláme v příloze.
Příloha.

  Č.j.: SMOL/022983/2022/MPO/Mas, Doručena 21.1.2022

K Vaší žádosti o poskytnutí informací, která byla statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle § 2 odst. 1 InfZ doručena dne 21.1.2022, sdělujeme následující:

K Vaší žádosti o sdělení, kdy a jakou osobou byly kalibrovány měřiče k měření vzdálenosti Městskou policií Olomouc – 10ks svinovacích metrů Assist 7,5m x 25mm, uvádíme, že tyto svinovací metry byly Městskou policií Olomouc zakoupeny kalibrované již z výroby. Jejich rekalibrace od doby jejich zakoupení nebyla provedena.

  Č.j.: SMOL/019199/2022/MPO/Mas, Doručena 19.1.2022

K Vaší žádosti o poskytnutí informací, která byla statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle § 2 odst. 1 InfZ doručena dne 17.1.2022, sdělujeme následující:

Dotazovaná hlídka Městské policie Olomouc ve složení strážnice č. 208 a strážnice č. 062 měla při výkonu své činnosti dne 3.2.2021 k dispozici následující výbavu: rukavice, respirátory, pouta, slzotvorný prostředek, obušek, služební zbraň, osobní kamera, tablet, vysílačka, tiskopisy, psací potřeby.

  Č.j.: SMOL/010487/2022/MPO/Mas, Doručena 10.1.2022

K Vaší žádosti o poskytnutí informací, která byla statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle § 2 odst. 1 InfZ doručena dne 10.1.2022, sdělujeme následující:

Na základě Vaší žádosti o zaslání dokladů k nákupu měřičů k měření vzdálenosti Městskou policií Olomouc jako povinným subjektem Vám zasíláme požadované doklady o koupi 10 ks svinovacích metrů Assist 7,5m x 25mm, a to :

  Č.j.: SMOL/009957/2022/MPO/Mas, Doručena 10.1.2022

K Vaší žádosti o poskytnutí informací, která byla statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle § 2 odst. 1 InfZ doručena dne 10.1.2022, sdělujeme následující:

Dotazovaná hlídka Městské policie Olomouc ve složení strážnice č. 208 a strážnice č. 062 vykonávala dne 3.2.2021 v době od 7:00 hodin do 11:30 hodin činnost formou pěší hlídkové činnosti a téhož dne od 12:00 hodin do 15:30 hodin formou motorizovanou.

  Č.j.: SMOL/150533/2021/MPO/Mas, Doručena 18.6.2021

K Vaší žádosti o poskytnutí informací, která byla statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle § 2 odst. 1 InfZ doručena dne 18.6.2021, sdělujeme následující:

1) Dotaz :
Kolik přestupků podle § 10 odst. 1 nebo § 11 odst. 1 tzv. pandemického zákona (z. č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů) od nabytí účinnosti tohoto zákona až dosud projednal povinný subjekt příkazem podle § 12 odst. 3 pandemického zákona?
Odpověď : 0

2) Dotaz :
Kolik činí součet pokut vybraných v příkazním řízení za uvedené přestupky?
Odpověď : 0

  Č.j.: SMOL/052134/2021/MPO/Mas, Doručena 18.2.2021

K Vaší žádosti o poskytnutí informací, která byla statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle § 2 odst. 1 InfZ doručena dne 18.2.2021, sdělujeme následující:

1) Dotaz :
Kolik podnětů (oznámení od fyzických nebo právnických osob a jiných orgánů) o možném spáchání přestupku podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržela městská policie v roce 2020?
Odpověď : 73

2) Dotaz :
Kolik přestupků podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona odhalila sama městská policie při své činnosti v roce 2020?
Odpověď : 237

3) Dotaz :
Kolik těchto přestupků bylo v roce 2020 vyřešeno domluvou?
Odpověď : 288

4) Dotaz :
V kolika případech v roce 2020 byl tento přestupek vyřešen strážníky příkazem na místě a jaká byla celková výše (součet) pokut za dané přestupky?
Odpověď : 0

5) Dotaz :
Kolik oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona městská policie zaslala správnímu orgánu v roce 2020?
Odpověď : 22

6) Dotaz :
V kolika případech v souvislosti s porušením krizových opatření podle krizového zákona byla v roce 2020 strážníky městské policie přivolána Policie České republiky, protože vzniklo podezření ze spáchání trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 trestního zákoníku a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti podle § 153 trestního zákoníku?
Odpověď : 0

7) Dotaz :
Kolik podnětů (oznámení od fyzických nebo právnických osob a jiných orgánů) o možném spáchání přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obdržela městská policie v roce 2020?
Odpověď : 64

8) Dotaz :
Kolik přestupků podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví odhalila sama městská policie při své činnosti v roce 2020?
Odpověď : 538

9) Dotaz :
Kolik těchto přestupků bylo v roce 2020 vyřešeno domluvou?
Odpověď : 588

10) Dotaz :
V kolika případech v roce 2020 byl tento přestupek vyřešen strážníky příkazem na místě a jaká byla celková výše (součet) pokut za dané přestupky?
Odpověď : 0

11) Dotaz :
Kolik oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví městská policie zaslala správnímu orgánu v roce 2020?
Odpověď : 14

12) Dotaz :
V kolika případech v souvislosti s porušením mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví byla v roce 2020 strážníky městské policie přivolána Policie České republiky, protože vzniklo podezření ze spáchání trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 trestního zákoníku a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti podle § 153 trestního zákoníku?
Odpověď : 0

  Č.j.: SMOL/272784/2020/MPO/Mas, Doručena 3.11.2020

k Vaší žádosti o poskytnutí informací doručené statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle ust. § 2 odst. 1 InfZ dne 3.11.2020 sdělujeme následující :

Odpověď (odpovězeno: 10.11.2020, zveřejněno na webu: 11.11.2020)

Současný ředitel Městské policie Olomouc Mgr. Pavel Skalický byl od svého nástupu k Městské policii Olomouc do současnosti zařazen v těchto platových třídách dle § 123 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v prováděcích právních předpisech:

 • §3 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Období Platová třída Zařazení dle katalogu prací
8. 1. 2004 – 14. 1. 2004 7. (strážník) 3.5.1.7.1
Od 15. 1. 2004 – ředitel Městské policie
15. 1. 2004 – 30. 9. 2010 11. 3.5.1.11.1
1. 10. 2010 - současnost 12. 2.10.51.12.1
2.10.33.12.1
(změna katalogu prací od 1. 1. 2018)
  Č.j.: SMOL/103960/2020/MPO, Doručena 7. 5. 2020

k Vaší žádosti o poskytnutí informací, která byla statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle § 2 odst. 1 InfZ doručena dne 7.5.2020, sdělujeme následující:
1) Žádám o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města Olomouc, ať už jsou provozovány městem Olomouc, Policií ČR nebo třetí osobou.
2) Dále požaduji informace o umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu.
3) Jaká další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru města Olomouc instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.

Odpověď (odpovězeno: 11.5.2020, zveřejněno na webu: 11.5.2020)

Ad 1)
V katastru města Olomouc nejsou provozovány stacionární radary a v současné době nejsou konkrétní záměry rozpracovány.

Ad 2)
V katastru města Olomouce není prováděno úsekové měření rychlosti.

Ad 3)
V katastru města Olomouce jsou 2 preventivní radary v dispozici Komisí městských částí, 2 preventivní radary v dispozici Městské policie Olomouc a 1 proměnné dopravní značení na ulici Rooseveltova v Olomouci. V současné době není rozpracován konkrétní plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.

  Č.j.: SMOL/041482/2020/MPO/Mas, Doručena 11. 2. 2020

K Vaší žádosti o poskytnutí informací, která byla statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle § 2 odst. 1 InfZ doručena dne 11.2.2020, sdělujeme následující:
1) Kolik bylo v letech 2018 a 2019 dopravních přestupků špatného parkování v městě Olomouci a kolik z nich bylo řešeno odtahem.
2) Jaký je počet strážníků v městě Olomouc, kolik procent činí jeho naplněnost stanoveného tabulkového počtu (resp. kolik strážníků chybí k plné naplněnosti stanovené městem).

Odpověď (odpovězeno: 11.2.2020, zveřejněno na webu: 11.2.2020)

Ad 1)
rok 2018 : 27123 přestupků, z toho 2 byly řešeny odtahem vozidla,
rok 2019 : 29382 přestupků, z toho 13 bylo řešeno odtahem vozidla.

Ad 2)
Ke dni 1.2.2020 je pro strážníky Městské policie Olomouc stanoveno 122 tabulkových míst. Počet strážníků k uvedenému datu činí 113, nenaplněno je 9 tabulkových míst.

  Č.j. : SMOL/009345/2020/MPO/Mas, Doručena 13. 1. 2020

K Vaší žádosti o poskytnutí informací doručené statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle ust. § 2 odst. 1 InfZ dne 13.1.2020 sdělujeme následující :

Odpověď (odpovězeno: 14.1.2020, zveřejněno na webu: 15.1.2020)

K žádosti o poskytnutí dat (WGS pozic) o poloze radarů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích a počátečních a koncových bodech úsekových měření rychlosti na území města Olomouc sdělujeme, že úsekové měření rychlostí radarem neprovádíme.

  Č.j. : SMOL/319643/2019/MPO/Mas, Doručena 19. 11. 2019

K Vaší žádosti doručené statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle ust. § 2 odst. 1 InfZ dne 19.11.2019, o poskytnutí informací sdělujeme k Vašim dotazům následující :

Odpověď (odpovězeno: 5.12.2019, zveřejněno na webu: 5.12.2019)

1. Kolik je placených parkovišť ?
Odpověď : Mimo zónu placeného parkování jsou zpoplatněné následující parkovací plochy : plocha před supermarketem Billa na ulici Hynaisova, Legionářská, Studentská, Na Střelnici a přednádraží Olomouc.

2. Kolik je celkem parkovacích míst na placených parkovištích ?
Odpověď : V zóně placeného parkování a na výše uvedených plochách je cca 2200 parkovacích míst.

3. Používáte nějakou aplikaci na úhradu parkovného ? A pokud ano tak jakou ?
Odpověď : K úhradě se používá webová aplikace a SMS Premium.

4. V případě, že používáte aplikaci na úhradu parkovného, jaká společnost tuto službu zajišťuje/spravuje ?
Odpověď : MPLA (webová aplikace), GLOBDATA (SMS Premium), platební karty poskytovatelů KB a ČS

5. Kolik % z příjmu z parkovného odvádíte společnosti, která službu parkovného spravuje ?
Odpověď : GLOBDATA = 15,7% + 21% DPH, MPLA 11.495,- Kč měsíčně

6. Kolik je parkovacích automatů ?
Odpověď : 39 parkovacích automatů

7. Celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného kde došlo k úhradě parkovného v hotovosti prostřednictvím parkovacích automatů za období r 2018, 1-10.2019.
Odpověď : Parkovné v hotovosti za období 2018 = 549 230 transakcí / 16 477 776,- Kč, za období 1-10.2019 = 448 646 transakcí/13 459 377,- Kč.

8. Celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného kde došlo k úhradě parkovného pomocí platební karty prostřednictvím parkovacích automatů za období r 2018, 1-10.2019.
Odpověď : Parkovné pomocí platební karty za období 2018 = 57 247 transakcí/1 717 420,- Kč, za období 1-10.2019 = 65 202 transakcí/1 956 070,- Kč.

9. Celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného kde došlo k úhradě parkovného prostřednictvím mobilní aplikace nebo-li virtuálních parkovacích hodin za období r 2018, 1-10.2019.
Odpověď : Parkovné pomocí mobilní aplikace za období 2018 (od dubna 2018) = 4 768 transakcí/143 050,- Kč, za období 1-10.2019 = 11 793 transakcí/353 790,- Kč.

10. Celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného kde došlo k úhradě parkovného prostřednictvím Premium SMS za období r 2018, 1-10.2019.
Odpověď : Parkovné pomocí Premium SMS za období 2018 = 234 129 transakcí/7 023 870,- Kč, za období 1-10.2019 = 244 670 transakcí/7 340 100,- Kč.

11. Výše fixních a variabilních nákladů na úředníky spravující agendu parkování na placených parkovacích místech, včetně nákladů na výběr hotovosti z parkovacích automatů a manipulaci s hotovostí.
Odpověď : Agendě se věnují 2 civilní zaměstnanci městské policie, kdy tato agenda je jednou z dalších oblastí pracovních náplní, proto nelze přesně vyčíslit.

12. Výše fixních a variabilních nákladů na provozování služby placeného parkování a) pomocí platebních karet, b) prostřednictvím mobilní aplikace, c) prostřednictvím Premium SMS.
Odpověď : Služby jsou smluvně ošetřeny s externími subjekty, kdy obsah úkonů je uveden v jednotlivých smlouvách dohledatelných v registru smluv, na který tímto odkazujeme.

  Č.j. : SMOl/210029/2019/MPO/Čer, Doručena 12. 8. 2019

K Vaší žádosti doručené Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle ust. § 2 odst. 1 InfZ dne 12.8.2019, o poskytnutí informací k těmto dotazům :

Odpověď (odpovězeno: 13.8.2019, zveřejněno na webu: 14.8.2019)

Úhrada parkovného v zónách placeného stání (na ulici) za kalendářní rok 2018 :

1. Celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného kde došlo k úhradě parkovného v hotovosti prostřednictvím parkovacích automatů.
Odpověď : počet transakcí 549 259, výše parkovného 16 477 770,- Kč

2. Celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného kde došlo k úhradě parkovného pomocí platební karty prostřednictvím parkovacích automatů.
Odpověď : počet transakcí 57 247, výše parkovného 1 717 410,- Kč

3. Celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného kde došlo k úhradě parkovného prostřednictvím mobilní aplikace nebo-li virtuálních parkovacích hodin.
Odpověď : počet transakcí 3 426, výše parkovného 143 050,- Kč

4. Celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného kde došlo k úhradě parkovného prostřednictvím Premium SMS.
Odpověď : počet transakcí 234 129, výše parkovného 7 023 870,- Kč

Kontrola platby parkovného v zónách placeného stání (na ulici) za kalendářní rok 2018 :

1. Celkový počet vystavených pokut z důvodu neuhrazení parkovného.
Odpověď : 7 617

2. Celková výše vystavených pokut z důvodu neuhrazení parkovného.
Odpověď : 1 637 592,- Kč

3. Celková zaplacená výše pokut, jež byly vystaveny z důvodu neuhrazení parkovného v roce 2018.
Odpověď : 1 499 892,- Kč na základě příkazových bloků na místě zaplacených.
Informaci o zaplacené výši pokut na základě příkazových bloků na místě nezaplacených nemáme k dispozici.

  Doručena 22. 2. 2019

K Vaší žádosti ze dne 22.2.2019 doručené Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle ust. § 2 odst. 1 InfZ dne 26.2.2019 o poskytnutí informací o tom, zda jsou proti Vaší osobě u Městské policie Olomouc vedena jakákoliv řízení, pohledávky či exekuce.

Odpověď (odpovězeno: 27.2.2019, zveřejněno na webu: 28.2.2019)

Proti Vaší osobě nejsou Městskou policií Olomouc vedena žádná řízení, pohledávky ani exekuce.

  Doručena 25. 2. 2019

K Vaší žádosti doručené Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle ust. § 2 odst. 1 InfZ dne 25.2.2019 o poskytnutí informací k těmto dotazům :
1. zda se městská policie v naší obci potýká s nedostatkem strážníků,
2. zda se městská policie v naší obci aktivně zabývá problémem dlouhodobě stojících aut na území obce nebo se s tímto nešvarem na území obce nepotýká,
3. pokud strážníci tento problém řeší, jaká je běžná praxe řešení tohoto problému,
4. pokud strážníci tento problém řeší, zda vede městská policie nějakou statistiku o počtu těchto vozidel,
5. zda máme jakékoliv další materiály a postřehy k této problematice, které by bylo možno poskytnout,
6. zda se strážníci městské policie v naší obci potýkají i s jinými kolizemi aplikace práva, než pouze v případě dlouhodobě stojících vozidel na území obce,

Odpověď (odpovězeno: 25.2.2019, zveřejněno na webu: 25.2.2019)

ad 1. Ano, Městská policie Olomouc se potýká s nedostatkem strážníků.
ad 2. Ano, Městská policie Olomouc se aktivně zabývá problémem dlouhodobě stojících aut na území obce.
ad 3. Městská policie Olomouc u dlouhodobě stojících vozidel zjišťuje, zda vozidlo je vrakem ve smyslu ust. § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Naplňuje-li vozidlo definici vraku, informuje městská policie správce pozemní komunikace, který zajistí odtah vozidla. Nenaplňuje-li vozidlo definici vraku, zjišťuje městská policie existenci platné technické kontroly a zaplacení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V případě zjištění nedostatků je věc oznámena příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.
ad 4. Ano, Městská policie Olomouc vede statistiku o počtu těchto vozidel.
ad 5. Městská policie Olomouc nemá k dispozici žádné další materiály či postřehy, při řešení této problematiky vychází z obecně závazných právních předpisů.
ad 6. Ano, například při řešení problematiky bezdomovectví či problematiky rušení nočního klidu.

  Doručena 5. 2. 2019

K Vaší žádosti doručené Městské policii Olomouc jako povinnému subjektu dle ust. § 2 odst. 1 InfZ dne 5.2.2019, o poskytnutí informací k těmto dotazům :
1.) Sú vo Vašej obci umiestnené bezpečnostné kamery, ktorých prevádzkovateľom je obec, obecná polícia alebo iná organizácia zriadená obcou?
2.) Ak áno, koľko kamier je v obci umiestnených?
3.) Kto, akým spôsobom a na základe akých informácií rozhodoval o tom, kde sú kamery umiestnené?
4.) Sú priemyselné kamery neustále monitorované operátorom? Kto má k záznamom z kamier prístup?
5.) Má obec k dispozícii celkový počet zásahov (výjazdov) obecnej polície za rok 2018? Ak áno, v koľkých prípadoch bol takýto zásah iniciovaný na základe záberu z priemyselnej kamery?
6.) Koľko krát bol záznam z bezpečnostnej kamery poskytnutý policajnému zboru za účelom riešenia trestného činu alebo priestupku?
7.) Prinieslo prijatie GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nejaké zmeny v práci s kamerovým systémom?

Odpověď (odpovězeno: 21.2.2019, zveřejněno na webu: 22.2.2019)

ad 1.) až 4.) Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách Městské policie Olomouc zde: http://mp-olomouc.cz/kamerovy-system.
ad 5.) Městská policie Olomouc dosud nemá zpracovanou statistiku o počtu zásahů za rok 2018. Po zpracování bude uveřejněna zde : http://mp-olomouc.cz/o-nas/vysledky-cinnosti.
ad 6.) Záznam z kamerového systému byl v roce 2018 poskytnut policejnímu orgánu za účelem řešení trestného činu či přestupku ve 481 případech.
ad 7.) Přijetí GDPR nepřineslo žádné změny v práci s kamerovým systémem, stávající interní předpisy týkající se práce s kamerovým systémem podmínky GDPR dlouhodobě splňují.

  SMOl/314205/2018/MPO/Čer - doručena 28. 12. 2018

Žádost o poskytnutí informací o:

1) počtu strážníků městské policie za období let 2010 – 2018,
2) počtu dopravních přestupků evidovaných v letech 2010 - 2018,
3) počtu a druhu ostatních přestupků evidovaných v letech 2010 – 2018,
4) počtu výsledků měření provedených represivním radarem v letech 2017 a 2018,
5) počtu a druhu případů, ve kterých strážníci Městské policie Olomouc spolupracovali se základními složkami IZS v letech 2010 – 2018,
6) zdali byla v letech 2010 – 2018 v platnosti či nově uzavřena obecná anebo krizová veřejnoprávní smlouva

Odpověď (odpovězeno: 10.1.2019, zveřejněno na webu: 11.1.2019)

ad 1) Počet strážníků Městské policie Olomouc činil
ke dni 31.12.2016 : 113 strážníků,
ke dni 31.12.2017 : 119 strážníků,
ke dni 31.12.2018 : 114 strážníků.

Údaj za předchozí roky nelze poskytnout z důvodů vyplývajících z ust. § 24a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož „Obecní policie nejméně jednou za tři roky prověřuje, jsou-li osobní údaje zpracovávané podle odstavce 1 potřebné k plnění jejích úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona. Zjistí-li, že tyto údaje nejsou potřebné k plnění jejích úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, provede bez zbytečného odkladu jejich likvidaci“.

ad 2), ad 3) Informace o počtu a druhu přestupků evidovaných v letech 2010 – 2018 je zveřejněna na webových stránkách Městské policie Olomouc zde : http://mp-olomouc.cz/o-nas/vysledky-cinnosti .

ad 4) Počet výsledků měření provedených represivním radarem
v roce 2017 : počet 0
v roce 2018 : počet 0

ad 5) Strážníci Městské policie Olomouc spolupracovali se základními složkami IZS
v roce 2016 : s Hasičským záchranným sborem 16x
s Policií ČR 48x
s Rychlou záchrannou službou 365x
celkem 429x
v roce 2017 : s Hasičským záchranným sborem 20x
s Policií ČR 69x
s Rychlou záchrannou službou 362x
celkem 451x
v roce 2018 : s Hasičským záchranným sborem 23x
s Policií ČR 55x
s Rychlou záchrannou službou 271x
celkem 349x

Údaj za předchozí roky nelze poskytnout z důvodů uvedených k bodu 1).

ad 6) V letech 2010 – 2018 nebyla v platnosti ani nebyla nově uzavřena obecná anebo krizová veřejnoprávní smlouva.

  SMOl/178336/2018/MPO - doručena 23. 7. 2018

Žádost o poskytnutí informací o:

1) počtu transakcí úhrady parkovného a celkové výši zaplaceného parkovného prostřednictvím Premium SMS na přístupovém čísle 902 66 za měsíce 01, 02, 03, 04 a 05/2018;
2) počtu transakcí úhrady parkovného a celkové výši zaplaceného parkovného prostřednictvím mobilní aplikace provozované společností MPLA s.r.o., se sídlem Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3 za měsíce 01, 02, 03, 04 a 05/2018,

Odpověď (odpovězeno: 30.7.2018, zveřejněno na webu: 3.8.2018)

ad 1) SMS Premium

Měsíc Počet transakcí Výše zaplaceného parkovného
01/2018 16.595 497.850,- Kč
02/2018 17.061 511.830,- Kč
03/2018 19.085 572.550,- Kč
04/2018 18.915 569.440,- Kč
05/2018 19.364 583.270,- Kč

 

Ad 2) mobilní aplikace
V měsících leden – květen 2018 nebyla provedena žádná transakce úhrady parkovného prostřednictvím uvedené mobilní aplikace, neboť tato služba byla spuštěna až od měsíce červenec 2018.

  SMOl/192878/2017/MPO - doručena 21. 8. 2017

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o informace:

Žádost o seznam hlášených případů rušení nočního klidu osobami na restauračních předzahrádkách (tj. po 22h), resp. případů překročení Dohodou (s městem Olomouc) povolené provozní doby restauračních předzahrádek.(tj. 22h všední den, 24h pá+so) v Olomouci za období leden 2016 - červenec 2017 včetně. U každého případu datum, čas, jméno provozovny příslušné k předzahrádce, zda byl hlídkou MP proveden pozitivní záznam o porušení povolené provozní doby nebo rušení nočního klidu a zda byla věc předána Magistrátu města Olomouce k udělení sankce

Odpověď (odpovězeno: 4.9.2017, zveřejněno na webu: 11.9.2017)

O existenci dohod uzavíraných mezi statutárním městem Olomouc a provozovateli předzahrádek se Městská policie Olomouc dozvěděla dne 14.6.2017. Do této doby byla protiprávní jednání spočívající v rušení nočního klidu řešena v intencích platné legislativy, zejména zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Od tohoto data byly v souladu s ustanovením čl. II. předmětných dohod informace o zjištěném nedodržení provozní doby předzahrádek oznamovány oddělení majetkové správy komunikací Odboru správy městských komunikací a MHD Magistrátu města Olomouce – viz příloha s požadovanými údaji.

Text odpovědi.

  SMOl/183712/2017/MPO/Ska - doručena 10. 8. 2017

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o informace:

 1. Hrubý plat ředitele Městské policie za rok 2016, rozpoložkovaný po jednotlivých měsících, a také veškeré vyplacené odměny po jednotlivých měsících
 2. Taxativní výčet všech dalších výhod poskytovaných k platu, tedy např.: služební auto, stravenky, dovolená navíc, telefon, příspěvky na dovolenou, apod.
 3. Kolik strážníků celkem bylo zaměstnáno v roce 2016
 4. Kolik obyvatel mělo Vaše statutární město v roce 2016
 5. Kolika vozy celkově disponuje Městská policie, prosíme o vyjmenování značky a typu vozu

Odpověď (odpovězeno: 28.8.2017, zveřejněno na webu: 11.9.2017)

Text odpovědi.

  SMOl/263636/2015/MPO - doručena 2.12.2015

Žádost o sdělení informací, které jsou vedeny k osobě žadatele v souvislosti s přestupky evidovanými v elektronické databázi Městské policie Olomouc – které přestupky jsou v předmětné databázi vedeny (včetně jejich spisových značek nebo čísel jednacích, jsou-li jimi opatřeny a evidovány), včetně způsobu jejich vyřízení, datu a místa (případně i času) jejich spáchání a služebního čísla strážníka, který daný přestupek řešil.

Odpověď (odpovězeno: 15.12.2015, zveřejněno na webu: 28.12.2015)

Text odpovědi.

  SMOl/222708/2015/MPO - doručena 14.10.2015

1. a) Strážník má mít kameru trvale zapnutou nebo ji zapíná podle svého uvážení?
1. b) Má strážník povinnost upozornit občana na to, že ho nahrává?
1. c) Pokud občan komunikující se strážníkem strážníka vyzve, aby upustil od jeho nahrávání a kameru navíc odstranil, jak má strážník podle MP jednat?
1. d) Pokud strážník od nahrávání neupustí, jakým způsobem se může občan chování strážníka bránit?
1. e) Jak může občan získat záznam vlastní osoby pořízený strážníkem?
1. f) Jak je se záznamem dále nakládáno? Tímto Vás žádám o stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů vydané pro tyto účely MP.
1. g) O jaký výrobek jaké konkrétní firmy se jedná? Žádám Vás o kompletní návod k použití kamery. Nežádám Vás však o materiály obsahující obchodní tajemství.
1. h) Jak je zařízení chráněno proti zneužití ze strany strážníka (popř. MP), který zaznamenal své vlastní protiprávní jednání? Je záznam chráněn proti výmazu, přehrání jinými daty nebo pozměnění metadat? Je záznam šifrován a chráněn proti kopírování, aby nemohl být zneužit (např. umístěn anonymně na sociální síť strážníkem nebo někým, kdo nalezl strážníkem ztracenou kameru)?
1. i) Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/93 Sb.), konkrétně: článek 7, odstavec 1 říká: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“ A článek 10, odstavec 3 pokračuje: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ Na základě jakých právním norem se MP domnívá, že může pořizovat bez svolení občana jeho audiovizuální záznam a tím zasahovat do jeho nejzákladnějších práv a svobod?
1. j) Jaké právní normy opravňují MP zveřejňovat a medializovat záznamy kamery ničím se neprovinivších osob (i když často částečně anonymizované)? Vhodné příklady lze nalézt např. na webu policejnidenik.cz.

2. Dále Vás žádám o veškeré interní předpisy a nařízení, které se týkají užívání kamery.

Odpověď (odpovězeno: 29.10.2015, zveřejněno na webu: 9.11.2015)

1. a) Odpověď: Strážníci Městské policie Olomouc nemusejí mít kameru trvale zapnutou, o pořízení záznamu rozhodují ve smyslu svého oprávnění dle ustanovení § 24b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „ZOP“).
1. b) Odpověď: Strážník nemá zákonnou povinnost upozornit občana, že pořizuje záznam podle ust. § 24b ZOP.
1. c) Odpověď: Strážník v popsaném případě není nijak vázán takovým požadavkem či přáním občana, svolení příslušné osoby k pořízení záznamu podle ust. § 24b ZOP není třeba.
1. d) Odpověď: Občan je povinen strpět záznam pořizovaný dle zákona strážníkem, následně je občan oprávněn využít veškeré legislativně dostupné prostředky ke své ochraně, např. podat si stížnost.
1. e) Odpověď: MPO poskytuje osobní údaje (tedy i záznam pořízený strážníkem) podle ust. § 24a odst. 2 ZOP policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. Pokud tedy MPO např. ve smyslu ustanovení § 10 ZOP oznámí věc spolu se záznamem příslušnému správnímu orgánu, může za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) občan nahlížet do spisu, má právo činit si výpisy a právo na to, aby u tohoto správního orgánu si pořídil kopie spisu nebo jeho části a získal tak i záznam vlastní osoby pořízený strážníkem.
1. f) Odpověď: Zpracování osobních údajů MPO je upraveno v ustanovení § 24a ZOP, přičemž podle odst. 3 platí, že obecní policie nejméně jednou za 3 roky prověřuje, jsou-li osobní údaje, které zpracovává, potřebné k plnění jejích úkolů. Zjistí-li, že tyto údaje nejsou potřebné k plnění jejích úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, provede bez zbytečného odkladu jejich likvidaci.
Stanoviska vydaná Úřadem na ochranu osobních údajů pro tyto účely naleznete na https://www.uoou.cz/kamerove-systemy/ds-2623/p1=2623.
1. g) Odpověď: Jedná se o výrobek Minikamera DCR-12HD od prodejce Variant plus, spol. s.r.o., Návod k použití přikládáme přílohou.
1. h) Odpověď: Pořizování záznamu a jeho ochrana před zneužitím je upravena platnou českou legislativou.
1. i) Odpověď: MPO takto činí na základě zákonného zmocnění, které obsahuje ustanovení § 24b ZOP.
1. j) Odpověď: MPO může zveřejňovat a medializovat pořízené záznamy v souladu s ustanovením § 2 písm. f) ZOP při respektování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přílohou Vám poskytujeme Vnitřní předpis MPO č. 2/2010, o kamerových systémech Městské policie Olomouc, platný a účinný od 1.7.2010, a Vnitřní předpis MPO č. 1/2010, o výkonu služby strážníků a čekatelů Městské policie Olomouc, platný a účinný od 1.4.2010.

  SMOl/175706/2014/MPO - doručena 18.8.2014

Žádost o informaci, jaký je postup při nálezu kočky či jiného zvířete (zdravé, nemocné) občanem na veřejném prostranství, ohlášené na MPO, jaký záznam je nutné pořídit, jaké vybavení má MPO pro převoz odchycených, nalezených zvířat, čísla dotčených strážníků a jestli mají veterinární vzdělání.

Odpověď (odpovězeno: 26.8.2014, zveřejněno na webu: 1.9.2014)

 • ad 1. jaký je postup při nálezu kočky či jiného zvířete (zdravé, nemocné) občanem na veřejném prostranství, ohlášené na MPO – postup občana viz např. www.mp-olomouc.cz/o-nas/aktuality/9101, www.mp-olomouc.cz/o-nas/aktuality/10413, www.mp-olomouc.cz/o-nas/aktuality/12610, postup strážníků MPO i veřejnosti upravuje zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění,
 • ad 2. jaký záznam je nutné pořídit – v případě nálezu hlášeného MPO se provede záznam o události do elektronické databáze MPO,
 • ad 3. jaké vybavení má MPO pro převoz odchycených, nalezených zvířat – speciální přepravní vozík nebo speciální přepravní box (mobilní klec) v závislosti na velikosti odchyceného zvířete, ad 4. čísla dotčených strážníků a jestli mají veterinární vzdělání – strážníci MPO sl. č. 175, 195 a 213, všichni vlastní platné osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata (absolvovali odbornou přípravu předepsanou veterinárním zákonem a složili závěrečnou zkoušku na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně).
  SMOl/086440/2014/MPO - doručena 17.4.2014

Žádost o informaci, jaký počet blokových pokut a výše celkové částky všech pokut udělených strážníky Městské policie Olomouc v lednu 2014 za zjištěné přestupky spáchané v zóně placeného stání stáním vozidel mimo místa označená jako parkoviště a stáním vozidel bez platné parkovací karty nebo lístku.

Odpověď (odpovězeno: 21.5.2014, zveřejněno na webu: 22.5.2014)

Strážníci Městské policie Olomouc v tomto období udělili celkem 217 blokových pokut v celkové hodnotě 58.300,- Kč za uvedená protiprávní jednání.

  SMOl/092290/2014/MPO - doručena 26.4.2014

Timto zadam o informaci, jaky ukol plnili straznici MPO v ulici Denisova dne 19.2.2014 okolo 10.30 a o seznam prestupku, ze kterych byly dne 19.2.2014 v ulici Denisova obvineni obcane CR. Dale zadam o sluzebni cisla techto strazniku, informaci o tom, kdy abslovovali posledni periodickou lekarskou prohlidku a vysledek orientacniho vystreni zraku, cili zda jsou povinni nosit bryle ci kontaktni cocky pro korekci vad zraku. Dale informaci o tom, zda byla k reseni nejakeho prestupku nebo stiznosti na strazniky MPO privolana statni policie a pokud ano, jake informace si navzajem predali straznici MPO a straznici statni policie. Odpoved zadam zaslat do 15-ti dnu a staci mi zaslani na email.

Odpověď (odpovězeno: 2.5.2014, zveřejněno na webu: 7.5.2014)

Strážníci MPO plnili dne 19.2.2014 okolo 10.30 v Denisově ulici v Olomouci úkoly stanovené ust. § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a při výkonu této činnosti nebyl žádný občan ČR z přestupku obviněn (ve smyslu ust. § 72 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). Služební čísla dotyčných strážníků MPO jsou č. 055, 076, 144 a 206. Strážník MPO sl. č. 055 absolvoval poslední periodickou lékařskou prohlídku dne 9.10.2013, strážník MPO sl. č. 076 dne 11.9.2013, strážník MPO sl. č. 144 dne 25.10.2013 a strážník MPO sl. č. 206 dne 10.9.2013.

Vaše žádost o informace se v části týkající se výsledku orientačního vyšetření zraku uvedených strážníků a zda jsou povinni nosit brýle či kontaktní čočky pro korekci vad zraku, a dále zda byla k řešení nějakého přestupku nebo stížnosti na strážníky MPO přivolána státní policie a pokud ano, jaké informace si navzájem předali strážníci MPO a strážníci státní policie, o d k l á d á, neboť se v uvedené části nevztahuje k působnosti MPO. Povinný subjekt není podle právních předpisů povinen v dotčené části Vaší žádosti požadované informace vytvářet ani mít, proto postupoval v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) InfZ.

Nad rámec povinností uložených InfZ sděluji, že informaci o tom, zda byla k řešení nějakého přestupku nebo stížnosti na strážníky MPO přivolána státní policie, by mohla mít k dispozici Policie ČR.

  SMOl/052006/2014/MPO - doručena 10.3.2014

Žádost o souhrnnou informaci, zda Městská policie Olomouc řešila v roce 2013 nějaké přestupky apod. spojené s provozováním kavárny Polonia Coffee & Sport bar, Tovární 1197/42a, Olomouc, a zejména zde umístěné herny.

Odpověď (odpovězeno: 14.3.2014, zveřejněno na webu: 18.3.2014)

Městská policie Olomouc zde v roce 2013 neřešila žádné přestupky spojené s provozem zmíněné kavárny a herny.

  SMOl/032716/2014/MPO - doručena 13.02.2014
 1. Zda vůbec, kdy a s jakým výsledkem projednávala Městská policie Olomouc se správcem komunikace úpravu parkování vozidel na Wellnerově ulici.
 2. Kolik přestupků omezení průjezdnosti podle § 58 na výše uvedené ulici bylo v roce 2013 Městskou policií řešeno blokovou pokutou, případně ve správním řízení.
 3. Kdy byla Vámi moje stížnost na strážníka č. 123 projednána a s jakým výsledkem.

Odpověď (odpovězeno: 21.02.2014, zveřejněno na webu: 28.02.2014)

 1. Na situaci týkající se dopravního značení a s tím související jednání řidičů vozidel na Wellnerově ulici MPO upozorňuje dlouhodobě, naposledy na jednání koordinační skupiny ve věcech dopravy dne 4.6.2013, dříve také dne 27.9.2011. Nejen MPO, ale i vlastník dané pozemní komunikace, tj. Odbor dopravy Magistrátu města Olomouce, který stanovuje dopravní značení, řeší dlouhodobé četné stížnosti osob zde bydlících i dalších občanů v této věci. Jejich požadavek, aby zde byla umístěna svislá dopravní značka B 28 nebo B 29 (zákaz zastavení nebo zákaz stání), nebyl realizován, jelikož dle názoru vlastníka komunikace dostačuje obecná úprava provozu na dané místní komunikaci. Z ní vyplývá, že právě šíře této komunikace stání vozidel s ohledem na ust. § 25 odst. 3 zákona o silničním provozu neumožňuje.
 2. Protiprávní jednání, které spočívá v nedodržení obecné povinnosti řidiče stanovené v ust. § 25 odst. 3 zákona o silničním provozu, tj. při stání vozidla ponechat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy a při zastavení alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy, je přestupkem proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) téhož zákona, nikoli dle § 58 (neuvedl jste, který zákon máte na mysli, ale nemůže se jednat o zákon o silničním provozu, ani o zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). V roce 2013 na ulici Wellnerova řešila MPO celkem 853 popsaných přestupků, z toho v 93 případech byla věc předána správnímu orgánu ke správnímu řízení a v 325 případech byla strážníky MPO udělena bloková pokuta.
 3. Stížnost byla projednána dne 17.2.2014 a na základě zjištěných skutečností byla vyhodnocena jako nedůvodná.
  SMOl/204402/2013/MPO - doručena 31.10.2013
 • Žádám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o zaslání přehledu komunikací užších jak 6 m + střední šířka vozidla parkujícího podél komunikace, na nichž strážníci MPO nepokutují podle §125c/1k, zákona 361/2000 Sb. - nedodržení průjezdnosti nejméně 3 m pro každý směr jízdy, nacházejících se v katastru Města Olomouce.

Odůvodnění:

 1. Městská policie Olomouc nemá seznam komunikací širších jak 6 m + střední šířka vozidla parkujícího podél komunikace, nacházejících se v katastru Města Olomouce.
 2. Městská policie musí mít v tomto případě seznam ulic užších jak 6 m + střední šířka vozidla parkujícího podél komunikace, neboť by se dostala do konfliktu se zákonem, pokud by strážník subjektivně posuzoval šířku komunikace a zmýlil se byť jen o 10 centimetrů.
 3. Městská policie musí mít seznam ulic užších jak 6 m + střední šířka vozidla parkujícího podél komunikace, kde pokutuje, jelikož 5 let běžně parkuji na ulicích Werichova, Trnkova a Zikova, stejně jako desítky dalších řidičů a pokuty podle §125c/1k, zák 361/2000 Sb. nedostáváme.
 4. Jako obyvatel města Olomouc mám právo vědět, kde mohu parkovat bez obav z postihu od Městské police, pokud potřebuji zaparkovat v jiné části města.

Odpověď (odpovězeno: 7.11.2013, zveřejněno na webu: 14.11.2013)

 • K Vaší e-mailové žádosti ze dne 31.10.2013 podané dle InfZ o „zaslání přehledu komunikací užších jak 6 m + střední šířka vozidla parkujícího podél komunikace, na nichž strážníci MPO nepokutují podle § 125c/1k, zákona 361/2000 Sb. – nedodržení průjezdnosti nejméně 3 m pro každý směr jízdy, nacházející se v katastru Města Olomouce“, Vám sděluji následující:
  Komunikace Vámi vymezené a specifikované uvedenými pojmovými znaky se na území katastru statutárního města Olomouce nenacházejí. Dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu na území města Olomouce v rozsahu stanoveném platnou legislativou je strážníky Městské policie Olomouc prováděn v závislosti na personálních možnostech Městské policie Olomouc a na množství a prioritě dalších úkolů, které Městská policie Olomouc v souladu s ust. § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, plní při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
  Jako doprovodné informace ve smyslu ust. § 3 odst. 6 InfZ sděluji, že na základě ust. § 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, se obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zmíněný rozsah je vymezen § 86 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v bodě 2. a 4.§ 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnost, že „při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy“.
  Strážníci Městské policie Olomouc jsou vybaveni svinovacími metry, kterými uvedenou povinnost kontrolují.
  Pokud jde o bod č. 4 Vaší žádosti, odkazuje Městská policie Olomouc na obecnou povinnost účastníků provozu na pozemních komunikacích (§ 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
  Žádost - doručena 7.8.2013

V ramci zakona o svobodnem pristupu k informacim vas zadam o sdeleni odpovedi na dotaz "kolik prestupku cyklistu resila Mestska policie Olomouc ve Smetanovych sadech tento rok?". Pokuty a domluvy prosim oddelit.

Odpověď (odpovězeno: 12.8.2013, zveřejněno na webu: 19.8.2013)

Městská polici Olomouc řešila v období od 1.1.2013 do 31.7.2013 161 přestupků spáchaných cyklisty ve Smetanových sadech. 153 přestupků bylo vyřešeno domluvou, 7 přestupků bylo vyřešeno uložením blokové pokuty a v jednom případě byl přestupek oznámen správnímu orgánu.

  SMOl/040194/2013/MPO - doručena 1.3.2013

Zda jsou strážníci Městské policie Olomouc při řešení nesprávného parkování vázáni vnitřním pokynem jejich zaměstnavatele, který by určoval, jakým způsobem je možno, resp. nutno tento přestupek vyřídit

Odpověď (odpovězeno: 8.3.2013, zveřejněno na webu: 18.3.2013)

Strážníci Městské policie Olomouc se při řešení zjištěných protiprávních jednáních řídí obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími. Postup strážníků Městské policie Olomouc při řešení překážky silničního provozu tvořené motorovým vozidlem prostřednictvím odtahu je stanoven příkazem ředitele Městské policie Olomouc č. 2/2012, platným a účinným od 1.7.2012.

  SMOl/MPO/61/0583/2010 - bod 48

Důvod poskytnutí informací: rozhodnutí odboru správního a legislativního Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 3.1.2012 (č.j.: KUOK 219/2012) a rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.12.2011 (č.j.: 22 A 64/2010-43)

Předmět žádosti:

 • Dotaz č. 48: Žádám o poskytnutí doprovodné informace, úzce související s částí požadovaných informací poskytnutých na žádost dne 9.2.2010, doručených dne 12.2.2010, nacházejících se v dokumentu nazvaném „POPIS UDÁLOSTI“, který popisuje sepsání „Úředního záznamu“ ze dne 28.12.2009, ve kterém je strážníkem číslo 152 Lenkou Pastorkovou uvedena informace: „že jsem se po celou dobu projednávání přestupku choval arogantně“.Žádám, aby obsahem mnou požadované doprovodné informace byla informace o původu informace uvedené strážníkem číslo 152 Lenkou Pastorkovou v dokumentu nazvaném „POPIS UDÁLOSTI“, a to, „že jsem se po celou dobu projednávání přestupku choval arogantně“ jinými slovy žádám informace o tom, jak konkrétně tuto informaci strážník získal a v čem konkrétně strážníkem tvrzené mé údajné arogantní chování spočívalo. Chovat se arogantně totiž znamená jinými slovy chovat se domýšlivě, drze, hrubě, nadutě, povýšeně a zpupně. Za situace, kdy strážník číslo 152 Lenka Pastorková vědomě a úmyslně zneužila své postavení veřejného činitele tím, že i když k tomu neměla žádné důkazy a navíc měla mnou podané ústní a potom i písemné vysvětlení: „že jsem vozidlo na místě nezanechal a přestupek nespáchal, protože jsem na uvedeném místě automobilem nestál“, tak i přes tyto skutečnosti sepsala ve své služební pravomoci veřejnou listinu formou Úředního záznamu (oznámení o přestupku), ve kterém mne nepravdivě obvinila z toho, že jsem se dopustil přestupku. (Viz ustanovení § 6 odstavce 1 zákona číslo 553/1991 Sb. o obecní policii, § 46 odstavce 1 a § 49 odstavce 1 písmene c) zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích). Po ústní stížnosti na takovýto nezákonný postup řediteli Městské policie Olomouc, jsem očekával zjednání nápravy, ale místo omluvy jsem zjistil, že o mě strážník číslo 152 Lenka Pastorková uvádí v úředních policejních dokumentech výše uvedená nepodložená invektiva.

Odpověď (odpovězeno: 16.1.2012, zveřejněno na webu: 30.1.2012)

V souladu s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.12.2011 (č.j. 22 A 64/2010 – 43) a rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru správního a legislativního, ze dne 3.1.2012 (č.j.: KUOK 219/2012), doručeného Městské policii Olomouc dne 3.1.2012, Vám v rozsahu stanoveném předmětnými rozhodnutími sděluji k bodu 48. Vaší žádosti o poskytnutí informací dle InfZ ze dne 18.2.2010 následující. Původem informace uvedené strážníkem Městské policie Olomouc sl. č. 152 v dokumentu nazvaném „Popis události“, a to „Po celou dobu projednávání přestupku se choval arogantně.“ je názor strážníka Městské policie Olomouc sl. č. 152, který získal při jednání s Vámi a který vyjádřil do zmíněného dokumentu. K žádosti o informace o tom, „jak konkrétně tuto informaci strážník získal a v čem konkrétně strážníkem tvrzené mé údajné arogantní chování spočívalo“ Vám zasílám vyjádření strážníka Městské policie Olomouc sl. č. 152 ze dne 9.1.2012. Výňatek z vyjádření strážníka Městské policie Olomouc sl. č. 152 ze dne 9.1.2012: "Svůj názor o tom, že chování pana K. D. bylo arogantní, jsem získala z osobního a přímého jednání s panem D. dne 28.12.2009. Vytvořila jsem si jej na základě svých zkušeností při jednání s lidmi (jím zvolený způsob jednání vybočoval ze standardní formy komunikace a překračoval meze etických zásad komunikace mezi lidmi, kteří se navzájem osobně neznají), svých vlastních pocitů, jež ve mně jednání pana D. vyvolalo, z tónu a intenzity jeho hlasu, gestikulace, mimiky a volby výrazových prostředků, jimiž se mnou komunikoval, a na základě svého vlastního úsudku. Během projednávání výše zmíněné záležitosti se mi chování pana D. jevilo jako neklidné a podrážděné, nervózně na místě přešlapoval, často na mě zvyšoval hlas až křičel, uváděl, že spěchá, že nemá čas. Cca 5-10 minut po začátku projednávání předmětného jednání se jmenovaným procházela kolem nás hlídka pořádkové služby MPO, kterou upoutal způsob jednání pana D. a projednávání zůstala přítomna až do jeho ukončení. Jeden ze strážníků tvořících hlídku požádal jmenovaného, aby uklidnil své arogantní chování a vyzval jej, aby mi předložil občanský průkaz. Jmenovaný pokračoval v podrážděném způsobu komunikace, napomínal mě, abych úřední záznam o dopravním přestupku rychle napsala, že nemá čas, a ptal se, jak dlouho mi to bude trvat. Odpověděla jsem, že není v mém zájmu jej zdržovat a že to vypíšu za dobu nezbytně nutnou. Doba, kterou při projednávání jmenovaný strávil v budově Městské policie Olomouc, byla prodlužována tím, jak se jmenovaný rozčiloval a rozebíral jednání strážníků Městské policie Olomouc všeobecně a snažil se odchylovat od tématu našeho projednávání. Jednání se jmenovaným bylo ukončeno tím, že se v závěru omlouval mně i hlídce pořádkové služby MPO s tím, že má špatnou náladu. Já jsem omluvu přijala a vyjádřila jsem se v tom smyslu, že to chápu, ale že si myslím, že to nebylo vhodné ani nutné a pro mě osobně ani příjemné. Hlídka pořádkové služby MPO omluvu také přijala a odpověděla mu v tom smyslu, že nikdo přece není povinen snášet chování člověka se špatnou náladou, které vyvolává dojem arogance, pokud s takovým člověkem ostatní jednají slušně. Už ze samotného faktu, že se v závěru omlouval, lze vyvodit, že i pan D. si musel být vědom skutečnosti, že jeho chování nebylo zcela v souladu s pravidly slušnosti. Pan D. při komunikaci nepoužil žádná vulgární slova ani jsem nezaregistrovala projevy jeho chování, které by ve mně vyvolaly obavu z možného vyjádření jeho rozčilení způsobem fyzického charakteru. Ale jeho chování jsem vnímala ve vztahu k sobě jako povýšené, pohrdavé a nezdvořilé, což lze dle mého mínění souhrnně označit pojmem arogantní. Co se týká okolnosti, že jsem v popisu události, jenž je jednou z částí dokumentu „Oznámení přestupku“ evidovaného pod sp. zn.: MPO-1-CD/P-04653-2009, uvedla větu informující o arogantním chování pana D., učinila jsem tak dle standardního postupu s ohledem na ust. § 12 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (jelikož v řízení o přestupku je pro rozhodnutí ve věci podstatná mj. i informace o osobních vlastnostech pachatele a jeho celkové chování), pro případ, že by pan D. byl příslušným správním orgánem uznán vinným ze spáchání oznamovaného přestupku."

  SMOl/029600/2011/MPO - doručena 16.2.2011
 1. Zda jsou strážníci Městské policie Olomouc vybaveni služebními zbraněmi,
 2. Jaké jsou služební zbraně strážníků Městské policie Olomouc (výrobce, model, ráže),
 3. Kolik případů použití služební zbraně strážníkem Městské policie Olomouc ve smyslu § 20 zákona o obecní policii se událo v roce 2009 a v kolika případech bylo použití zbraně posouzeno jako oprávněné,
 4. Kolik případů použití služební zbraně strážníkem Městské policie Olomouc ve smyslu § 20 zákona o obecní policii se událo v roce 2010, a v kolika případech bylo použití zbraně posouzeno jako oprávněné.

Odpověď (odpovězeno: 21.2.2011, zveřejněno na webu: 7.3.2011)

 1. Na otázku, zda jsou strážníci Městské policie Olomouc vybaveni služebními zbraněmi, je odpověď ano.
 2. Na dotaz, jaké jsou služební zbraně strážníků Městské policie Olomouc, odpověď zní: výrobce Česká zbrojovka Uherský brod, model 83, ráže 7,65 mm.
 3. Na dotaz, kolik případů použití služební zbraně strážníkem Městské policie Olomouc ve smyslu § 20 zákona o obecní policii se událo v roce 2009, je odpověď v roce 2009 nebyla strážníky Městské policie Olomouc použita služební zbraň, tzn. že ani v jednom případě nebyla posuzována oprávněnost jejího použití.
 4. Na dotaz, kolik případů použití služební zbraně strážníkem Městské policie Olomouc ve smyslu § 20 zákona o obecní policii se událo v roce 2010, je odpověď v roce 2010 nebyla strážníky Městské policie Olomouc použita služební zbraň, tzn. že ani v jednom případě nebyla posuzována oprávněnost jejího použití.
  SMOl/MPO/61/3935/2010 - doručena 16.11.2010
 1. zda existuje kamera systému Městské policie Olomouc, jež snímá prostor křižovatky třídy Svobody a ul. Tylovy (přechod pro chodce mezi Komerční bankou a tzv. Červeným kostelem),
 2. jak dlouho je záznam z kamery uchováván.

Odpověď (odpovězeno: 19.11.2010, zveřejněno na webu: 19.11.2010)

 • Dotaz č.1: ano
 • Dotaz č.2: 30 kalendářních dnů
  SmOl/MPO/61/0583/2010 - doplnění

Důvod poskytnutí informací: rozhodnutí Krajského úřadu olomouckého kraje, odboru psrávního a legislativního, ze dne 21.4.2010 (č.j.: KUOK 25633/2010, sp. zn.: KÚOK/35297/2010/OSL-LD/7267)

Předmět žádosti:

 1. bod 24 (postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí občanů, v souladu s osnovou popisu postupů stanovených v souladu s příslušnou vyhláškou ministerstva vnitra ve smyslu ust. § 21 odstavce 3 písmene b) zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
 2. bod 25 (postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech návrhů občanů, v souladu s osnovou popisu postupů stanovených v souladu s příslušnou vyhláškou ministerstva vnitra ve smyslu ust. § 21 odstavce 3 písmene b) zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
 3. bod 26 (postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování jiných dožádání než žádostí a návrhů v souladu s osnovou popisu postupů stanovených v souladu s příslušnou vyhláškou ministerstva vnitra ve smyslu ust. § 21 odst. 3 písmene b) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
 4. bod 27 (lhůty, které je třeba dodržovat při vyřizování žádostí směřovaných vůči povinnému subjektu)
 5. bod 28 (lhůty, které je třeba dodržovat při vyřizování návrhů směřovaných vůči povinnému subjektu)
 6. bod 29 lhůty, které je třeba dodržovat při vyřizování jiných dožádání občanů než žádostí a návrhů směřovaných vůči povinnému subjektu)
 7. bod 34, ve kterém je požadováno poskytnutí informace: "Veškeré výroční zprávy za všechny kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací za období od 1.1.1999 do současnosti, obsahující veškeré InfZ stanovené údaje", a to za období od 1.1.2000 do okamžiku podání žádosti stěžovatele (18.2.2010)
 8. bod 445, ve kterém je požadováno poskytnutí informace: "Doprovodné informace vyjadřující obsah veškerých informací poskytnutých na žádosti ve smyslu InfZ, které poskytl povinný subjekt v jiné než elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce od 1.1.1999 do současnosti", a to za období od 1.1.2000 do okamžiku podání žádosti stěžovatele (18.2.2010)
 9. bod 48 (žádost o poskytnutí doprovodné informace, úzce související s částí požadovaných informací poskytnutých na žádost dne 9.2.2010, doručených dne 12.2.2010, nacházejících se v dokumentu nazvaném „POPIS UDÁLOSTI“, který popisuje sepsání „Úředního záznamu“ ze dne 28.12.2009, ve kterém je strážníkem číslo 152 Lenkou Pastorkovou uvedena informace: "že se po celou dobu projednávání přestupku choval arogantně“.Žádám, aby obsahem mnou požadované doprovodné informace byla informace o původu informace uvedené strážníkem číslo 152 Lenkou Pastorkovou v dokumentu nazvaném „POPIS UDÁLOSTI“, a to, „že jsem se po celou dobu projednávání přestupku choval arogantně“ jinými slovy žádám informace o tom, jak konkrétně tuto informaci strážník získal a v čem konkrétně strážníkem tvrzené mé údajné arogantní chování spočívalo. Chovat se arogantně totiž znamená jinými slovy chovat se domýšlivě, drze, hrubě, nadutě, povýšeně a zpupně. Za situace, kdy strážník číslo 152 Lenka Pastorková vědomě a úmyslně zneužila své postavení veřejného činitele tím, že i když k tomu neměla žádné důkazy a navíc měla mnou podané ústní a potom i písemné vysvětlení: „že jsem vozidlo na místě nezanechal a přestupek nespáchal, protože jsem na uvedeném místě automobilem nestál“, tak i přes tyto skutečnosti sepsala ve své služební pravomoci veřejnou listinu formou Úředního záznamu (oznámení o přestupku), ve kterém mne nepravdivě obvinila z toho, že jsem se dopustil přestupku. (Viz ustanovení § 6 odstavce 1 zákona číslo 553/1991 Sb. o obecní policii, § 46 odstavce 1 a § 49 odstavce 1 písmene c) zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích). Po ústní stížnosti na takovýto nezákonný postup řediteli Městské policie Olomouc, jsem očekával zjednání nápravy, ale místo omluvy jsem zjistil, že o mě strážník číslo 152 Lenka Pastorková uvádí v úředních policejních dokumentech výše uvedená nepodložená invektiva.)

Odpověď (odpovězeno: 6. 5. 2010, zveřejněno na webu: 18. 5. 2010)

Žádosti o vydání dlouhodobé parkovací karty
Žadatelé o vydání dlouhodobé parkovací karty, kteří splňují podmínky stanovené v nařízení statutárního města Olomouc č. 8/2007, o placeném parkování v Olomouci, se mohou dostavit do sídla Městské policie Olomouc na ulici Kateřinská 23 v Olomouci s již vyplněnou příslušnou žádostí (formuláře žádostí jsou k dispozici zde) nebo mohou příslušnou žádost vyplnit v budově sídla Městské policie Olomouc v níže uvedených úředních hodinách. Po posouzení vyplněné žádosti pověřeným zaměstnancem Městské policie Olomouc a předložení dokladů nutných k vydání dlouhodobé parkovací karty (doklady nutné k vydání dlouhodobé parkovací karty) je požadovaná dlouhodobá parkovací karta vydána ihned. Pokud žadatel nesplňuje podmínky stanovené nařízením statutárního města Olomouc č. 8/2007, o placeném parkování v Olomouci, není mu požadovaná karta vydána.
Úřední hodiny pro vydávání dlouhodobých parkovacích karet jsou pondělí a středa v době od 9 hod. do 12 hod. a od 13 hod. do 17 hod. (viz bod 4.3.)

Žádosti o zaslání kopie části A bloku na pokutu, kterým byla udělena pokuta
Písemné žádosti o zaslání kopie části A bloku na pokutu, kterým byla žadateli udělena strážníkem Městské policie Olomouc pokuta za přestupek, doručené Městské policii Olomouc, jsou vyřizovány v nejkratším možném termínu pověřeným zaměstnancem Městské policie Olomouc poté, co je požadovaný blok dohledán a pořízena kopie (v případě, že je požadována kopie bloku starší 1 roku, je nutné jej dohledat v archívu). Kopie požadovaného bloku je zasílána žadateli do vlastních rukou jen adresátovi (obálka s červeným pruhem), popř. do jeho datové schránky.

Žádosti o zrušení nebo snížení výše pokuty udělené v blokovém řízení
Dle ust. § 84 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, lze přestupek projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Ust. § 84 odst. 2 uvedeného zákona stanoví, že proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat.
Okamžikem podpisu se blok na pokutu na místě nezaplacenou, který je druhem správního rozhodnutí, stává pravomocným, tj. nelze se proti němu odvolat. Jeho závaznost nevyplývá pouze pro přestupce, ale také pro správní orgán. Městská policie Olomouc jako instituce není oprávněna zasahovat do rozhodovací pravomoci strážníků, kterým je svěřena zákonem, a měnit či rušit jejich rozhodnutí.
Podnět k provedení přezkumného řízení dle ust. § 94 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
Účastník řízení (definici účastníka řízení obsahuje ust. § 27 a 28 správního řádu – znění správního řádu naleznete na internetové stránce zde může dát Městské policii Olomouc podnět k provedení přezkumného řízení ve věci pravomocného rozhodnutí (pokuty uložené v blokovém řízení) v případě, kdy má za to, že lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Tento podnět není návrhem na zahájení řízení. Jestliže Městská policie Olomouc neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.
Jestliže podnět k přezkumnému řízení dal účastník, může přezkumné řízení provést správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníkovi, který podnět uplatnil, a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému jinému účastníkovi, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas. Jinak předá věc k provedení přezkumného řízení nadřízenému správnímu orgánu (Krajskému úřadu Olomouckého kraje).
Správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, zahájí z moci úřední přezkumné řízení, jestliže po předběžném posouzení věci dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy.
Účastníky přezkumného řízení jsou účastníci původního řízení, v němž bylo vydáno přezkoumávané rozhodnutí, jichž se přezkumné řízení týká, nebo jejich právní nástupci.
Hrozí-li vážná újma některému z účastníků nebo veřejnému zájmu, může příslušný správní orgán při zahájení nebo v průběhu přezkumného řízení usnesením pozastavit vykonatelnost nebo jiné právní účinky přezkoumávaného rozhodnutí.
Soulad rozhodnutí s právními předpisy se posuzuje podle právního stavu a skutkových okolností v době jeho vydání. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží. Příslušný správní orgán posoudí spisový materiál a podle potřeby zajistí vyjádření účastníků a správních orgánů, které řízení prováděly.
Jestliže správní orgán po zahájení přezkumného řízení zjistí, že právní předpis porušen nebyl, řízení usnesením zastaví. Usnesení se pouze poznamená do spisu.
Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. Probíhá-li přezkumné řízení, správní orgán je usnesením zastaví. Usnesení se pouze poznamená do spisu.
Rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, příslušný správní orgán zruší nebo změní, popřípadě zruší a věc vrátí odvolacímu správnímu orgánu nebo správnímu orgánu prvního stupně; tyto správní orgány jsou vázány právním názorem příslušného správního orgánu.

Oznámení (upozornění, podněty) na podezření ze spáchání protiprávního jednání učiněná občany
Veškerá podání učiněná občany ve věci podezření ze spáchání protiprávního jednání (přestupku, trestného činu) zaslaná Městské policii Olomouc jsou posuzována podle svého obsahu.
Pokud jde o podezření ze spáchání přestupku, jejichž řešení spadá do pravomoci Městské policie Olomouc, jsou skutečnosti uvedené v podání co nejdříve s ohledem na plnění i dalších úkolů týkajících se místních záležitostí veřejného pořádku prošetřeny strážníky Městské policie Olomouc (např. je provedeno místní šetření) a věc vyřešena, případně zjednána náprava.
Pokud jde o podezření na protiprávní jednání, jejichž řešení nespadá do pravomoci Městské policie Olomouc, jsou podání neprodleně postupována příslušným orgánům.

Žádosti o přijetí do pracovního poměru na pozici strážník Městské policie Olomouc
Žádosti o přijetí do pracovního poměru na pozici strážník Městské policie Olomouc, doklady potřebné pro zařazení do výběrového řízení, průběh výběrového řízení, platové podmínky a další podrobnosti vztahující se k danému tématu naleznete na internetové adrese Podmínky přijetí k Městské policii Olomouc.

Ostatní podání (podněty, upozornění, návrhy, dotazy, oznámení, připomínky a jiná dožádání občanů) jsou posuzována podle svého obsahu a vyřizována pověřeným zaměstnancem Městské policie Olomouc bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.

- k bodu 27, 28, 29 žádosti: V souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou návrhy, připomínky a podněty občanů podané Městské policii Olomouc vyřízeny bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů.

- k bodu 34 žádosti, ve kterém je požadováno poskytnutí informace: „Veškeré výroční zprávy za všechny kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací za období od 1.1.1999 do současnosti, obsahující veškeré zákonem číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím stanovené údaje“, a to za období od 1.1.2000 do okamžiku podání žádosti stěžovatele (18.2.2010):
Výroční zprávy za období od 1.1.2000 do 31.12.2009 tvoří přílohy č. 1 – 10 tohoto dopisu. Výroční zpráva za rok 2010 bude zpracována v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, až v roce 2011 a bude ve lhůtě stanovené uvedeným zákonem uveřejněna na webových stránkách Městské policie Olomouc.

- k bodu 45 Vaší žádosti, ve kterém je požadováno poskytnutí informace: „Doprovodné informace vyjadřující obsah veškerých informací, poskytnutých na žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, které poskytl povinný subjekt v jiné než elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce od 1.1.1999 do současnosti“, a to za období od 1.1.2000 do okamžiku podání žádosti stěžovatele (18.2.2010):
V období od 1.1.2000 do 31.12.2009 nebyly Městskou policií Olomouc poskytnuty informace ani doprovodné informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů, neboť nebyly od Městské policie Olomouc vyžádány.
V období od 1.1.2010 do dne 18.2.2010 byly poskytnuty následující informace:

Žádost ze dne 4.2.2010 evidovaná Městskou policií Olomouc pod č.j.: SmOl/MPO/61/0411/2010/Bud

 • veškeré informace vztahující se k podezření ze spáchání přestupku evidovaného Městskou policií Olomouc pod sp. zn.: MPO-1-CD/P-0453-200
 • doprovodná informace o označení žadatele jako přestupce (informace o původu označení žadatele jako přestupce,
 • informace o místě (internetové adrese) zveřejněných povinných informací dle ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
 • informace obsažené v záznamu o postupu při poskytování informací zpracovaného dle ust. § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost ze dne 17.2.2010 evidovaná Městskou policií Olomouc pod č.j.: SmOl/MPO/61/0583/2010/Bud

 • přímé poskytnutí informací dle ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb. (body 1 – 41 žádosti)
 • počet informací na žádosti ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., které povinný subjekt poskytl v jiné než elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti,
 • počet mimořádně rozsáhlých informací na žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., které povinný subjekt poskytl v elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti,
 • počet informací, které nebyly mimořádně rozsáhlé, na žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., které povinný subjekt poskytl v elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti,
 • doprovodné informace vyjadřující obsah veškerých informací poskytnutých na žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., které povinný subjekt poskytl v jiné než elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti,
 • doprovodné informace vyjadřující obsah veškerých mimořádně rozsáhlých informací na žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., které povinný subjekt poskytl v elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.999 do současnosti,
 • veškeré informace na žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., které nebyly mimořádně rozsáhlé a které povinný subjekt poskytl v elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti,
 • doprovodnou informaci úzce související s částí požadovaných informací poskytnutých na žádost dne 9.2.2010 nacházejících se v dokumentu nazvaném „POPIS UDÁLOSTI“, který popisuje sepsání „Úředního záznamu“ ze dne 28.12.2009, ve kterém je strážníkem Městské policie Olomouc sl. č. 152 uvedena informace, že se žadatel po celou dobu projednávání přestupku choval arogantně (žadatel žádal, aby obsahem jím požadované doprovodné informace byla informace o původu informace uvedené strážníkem č. 152 v dokumentu nazvaném „POPIS UDÁLOSTI“, jak konkrétně tuto informaci strážník získal a v čem konkrétně strážníkem tvrzené žadatelovo údajné arogantní chování spočívalo),
 • doprovodnou informaci úzce související s částí požadovaných informací poskytnutých na žádost dne 9.2.2010 nacházejících se v dokumentu nazvaném „OZNÁMENÍ PŘESTUPKU“ ze dne 6.1.2010 (sp. zn.: MPO-1-CD/P-04653-2009), ve kterém je jmenovitě uvedenými strážníky Městské policie Olomouc uvedena informace, že žadatel naplnil skutkovou podstatu přestupku dle ustanovení § 22 odstavce 1 písmene l) zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích tím, že nedodržel znění § 4 písmene b) c) zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích tím, že stál vozidlem v oblasti pěší zóny označené dopravní značkou IP 27a mimo parkoviště, bez povolení ke vjezdu a parkovací karty (žadatel žádal, aby obsahem jím požadované doprovodné informace byla informace o původu informace uvedené vyjmenovanými strážníky Městské policie Olomouc v dokumentu nazvaném „OZNÁMENÍ PŘESTUPKU“, jak konkrétně tuto informaci jmenovitě uvedení strážníci Městské policie Olomouc získali).
 • informace obsažené v záznamu o postupu při poskytování informací zpracovaného dle ust. § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.

Nad rámec Vaší žádosti Vás informuji, že v období od 19.2.2010 do dnešního dne byly poskytnuty následující informace:

Žádost ze dne 1.4.2010 evidovaná Městskou policií Olomouc pod č.j.: SmOl/MPO/61/1217/2010/Bud

 • obsah bloku na pokutu na místě nezaplacenou
 • jakým způsobem a kdy se pachatel přestupku (jízda v dopravním prostředku MHD bez dokladu o zaplacení) dozví, jak uloženou pokutu uhradit. V případě, že je každý jednotlivý pachatel přestupku označen variabilním symbolem či specifickým symbolem, jak je toto označení generováno,
 • zda vyzývá statutární město Olomouc k úhradě této blokové pokuty a pokud ano, jakým způsobem a co je obsahem této výzvy.

Na žádost ze dne 21.4.2010 o doplnění žádosti ze dne 1.4.2010 byla poskytnuta informace o obsahu 2. strany bloku na pokutu na místě nezaplacenou.

- k bodu 48 Vaší žádosti:
Původem informace uvedené strážníkem Městské policie Olomouc sl. č. 152 v dokumentu nazvaném „Popis události“, a to „Po celou dobu projednávání přestupku se choval arogantně.“ je názor strážníka Městské policie Olomouc sl. č. 152, který získal při jednání s Vámi a který vyjádřil do zmíněného dokumentu.

Příloha č. 1 k odpovědi na žádost o poskytnutí informací ze dne 6.5.2010
Výroční zprávy Městské policie Olomouc za rok 2000 - 2009 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů najdete pod odkazem Povinně zveřejňované informace v bodě 17.

  SmOl/MPO/61/0411/2010 - doplnění

Důvod poskytnutí informací: rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru správního a legislativního, ze dne 7.4.2010 (č.j.: KUOK 33990/2010, sp. zn.: KÚOK/29961/2010/OSL-LD/7267)

Předmět žádosti:

 1. § 5 odst. 1 písm. b) InfZ v části, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
 2. § 5 odst. 1 písm. d) InfZ
 3. § 5 odst. 1 písm. e) InfZ v části, kdy a kde jsou poskytnuty k nahlédnutí nejdůležitější předpisy, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu
 4. § 5 odst. 1 písm. g) InfZ
 5. § 5 odst. 1 písm. h) InfZ
 6. § 5 odst. 1 písm. i) InfZ
 7. § 5 odst. 2 písm. b) InfZ
 8. v rozsahu vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, přílohy 1 v bodě 8.2 Rozpočet
 9. v rozsahu vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, přílohy 1 v bodě 16.1 Vzory licenčních smluv

Odpověď (odpovězeno: 26. 4. 2010, zveřejněno na webu: 18. 5. 2010)

- § 5 odst. 1 písm. b) InfZ v části, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese Povinně zveřejňované informace pod bodem 10.

- § 5 odst. 1 písm. d) InfZ
Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese Povinně zveřejňované informace pod bodem 13.

- § 5 odst. 1 písm. e) InfZ v části, kdy a kde jsou poskytnuty k nahlédnutí nejdůležitější předpisy, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu
Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese Povinně zveřejňované informace pod bodem 14.1.

- § 5 odst. 1 písm. g) InfZ
Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese Povinně zveřejňované informace pod bodem 17.

- § 5 odst. 1 písm. h) InfZ
Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese Povinně zveřejňované informace pod bodem 16.2.

- § 5 odst. 1 písm. i) InfZ
Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese Povinně zveřejňované informace pod bodem 15.2.

- § 5 odst. 2 písm. b) InfZ
Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese Povinně zveřejňované informace pod bodem 8.1.

- v rozsahu vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, přílohy 1 v bodě 8.2 Rozpočet
Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese Povinně zveřejňované informace pod bodem 8.2. (po kliknutí na odkaz Rozpočet města se Vám v novém okně otevře internetová stránka Magistrátu města Olomouce s názvem Rozpočet statutárního města Olomouce, jehož je Městská policie Olomouc orgánem. Po kliknutí na příslušný soubor, který chcete otevřít, zadáte položku Otevřít. Objeví se upozornění, že tento sešit obsahuje propojení na jiné zdroje dat, klikněte na položku Ne a požadovaný soubor se Vám otevře.)

- v rozsahu vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, přílohy 1 v bodě 16.1 Vzory licenčních smluv
Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese Povinně zveřejňované informace pod bodem 16.1.

  SMOl/MPO/61/3935/2010 - doručena 16.11.2010
 1. Co obsahuje Vámi vydaný blok na pokutu na místě nezaplacenou?
 2. Jakým způsobem a kdy se pachatel přestupku (jedná se konkrétně o jízku MHD bez dokladu o zaplacení) dozví, jak uloženou pokutu uhradit. V případě, že je každý jednotlivý pachatel přestupku označen variabilním symbolem či specifickým symbolem, jak je toto označení generováno?
 3. Vyzývá Statutární město Olomouc k úhradě této blokové pokuty a pokud ano, jakým způsobem a co je obsahem této výzvy?

Odpověď (odpovězeno: 12. 4. 2010, zveřejněno na webu: 13. 4. 2010)

Ad. 1. K dotazu, co obsahuje blok na pokutu na místě nezaplacenou vydaný Městskou policií Olomouc, zasílám kopii nevyplněného bloku (příloha č. 1 tohoto dopisu), jehož náležitosti stanovuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a jehož podobu stanovuje Ministerstvo financí ČR, které pokutové bloky vydává.

Ad. 2. K dotazu, jakým způsobem a kdy se pachatel přestupku (jedná se konkrétně o jízdu MHD bez dokladu o zaplacení) dozví, jak uloženou pokutu uhradit, sděluji, že na místě při projednávání přestupku je pachatel přestupku poučen o způsobu a lhůtě k zaplacení udělené pokuty. Poučení je rovněž uvedeno i na bloku na pokutu na místě nezaplacenou, jehož část B spolu s předvyplněnou složenkou přestupce přebírá. Číslo účtu uvedené na předmětné složence náleží statutárnímu městu Olomouc, variabilní symbol (stejný pro všechny přestupce) pak určuje, že jde o platbu náležející Městské policii Olomouc, a specifický symbol pak představuje číslo konkrétního bloku na pokutu na místě nezaplacenou, jímž byla pokuta udělena.
Nutno ještě dodat, že Městská policie Olomouc neuděluje pokuty za jízdu v dopravním prostředku MHD bez dokladu o zaplacení (jde o porušení smluvního vztahu mezi přepravcem a přepravující se osobou), pouze zjišťuje na žádost oprávněné osoby subjektu, jež MHD provozuje, totožnost osoby, která použila dopravní prostředek MHD bez zaplacení jízdného. Tím ovšem nejsou dotčeny jiné případy uložení pokuty (např. neuposlechnutí výzvy úřední osoby – strážníka k prokázání totožnosti).

Ad. 3. K dotazu, zda statutární město Olomouc – Městská policie Olomouc vyzývá k úhradě uložené blokové pokuty, sděluji, že ano, a to prostřednictvím vyplněné písemnosti obsahující všechny nezbytné náležitosti a poučení zaslané poštou do vlastních rukou adresáta. Podoba upomínky je přílohou č. 2 tohoto dopisu.

Příloha 1. - Blok na pokutu na místě nezaplacenou a složenka

Příloha 2. - Blok na pokutu na místě nezaplacenou - 2. strana

Příloha 2. - Upomínka

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
Městská policie Olomouc, Kateřinská 23

 

Sp.zn.: …………………………… V Olomouci dne: ………………….

Jméno a příjmení: ……………………………… Narozen(a) dne: ……………………

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………

UPOMÍNKA … k bloku: ……………

V souvislosti s přestupkem ……………………………………………… Vám byla dne ………………… uložena bloková pokuta v blokovém řízení ve výši ………………… Kč, kterou jste se zavázal(a) zaplatit nejpozději do 15 dnů.

Vzhledem k tomu, že jste tuto pokutu do dnešního dne nezaplatil(a), vyzýváme Vás, abyste tak učinil(a) v náhradní lhůtě 10 dnů přiloženou poštovní poukázkou v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

V případě neuhrazení pokuty ve stanovené lhůtě budou podklady předány exekutorskému úřadu k vymáhání. Současně budete zapsán(a) do evidence dlužníků Statutárního města Olomouce.

Číslo účtu v případě platby převodem:
ČS, a.s. Olomouc, 19-1801731369-0800
Variabilní symbol 221280100
Specifický symbol je číslo bloku-uvádějte vždy, jinak Vaše platba nebude přiřazena.

Vyřizuje:
tel. 585209550, 585209552

  SMOl/MPO/61/0583/2010
 • Dotaz č. 01: Důvod založení povinného subjektu.
 • Dotaz č. 02: Způsob založení povinného subjektu.
 • Dotaz č. 03: Veškeré podmínky, za kterých povinný subjekt provozuje svou činnost.
 • Dotaz č. 04: Veškeré principy, za kterých povinný subjekt provozuje svou činnost.
 • Dotaz č. 05: Popis organizační struktury povinného subjektu.
 • Dotaz č. 06: Místo, kde lze získat příslušné informace týkající se činnosti povinného subjektu.
 • Dotaz č. 07: Způsob, jak lze získat příslušné informace týkající se činnosti povinného subjektu.
 • Dotaz č. 08: Kde lze podat žádost povinnému subjektu.
 • Dotaz č. 09: Kde lze podat stížnost povinnému subjektu.
 • Dotaz č. 10: Kde lze předložit návrh povinnému subjektu.
 • Dotaz č. 11: Kde lze předložit podnět povinnému subjektu.
 • Dotaz č. 12: Kde lze předložit jiné dožádání povinnému subjektu než žádost, stížnost, návrh nebo podnět.
 • Dotaz č. 13: Kde lze obdržet rozhodnutí povinného subjektu o právech osob.
 • Dotaz č. 14: Kde lze obdržet rozhodnutí povinného subjektu o povinnostech osob.
 • Dotaz č. 15: Místo, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.
 • Dotaz č. 16: Lhůtu, ve které lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.
 • Dotaz č. 17: Způsob, jakým lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.
 • Dotaz č. 18: Výslovné uvedení požadavků, které jsou v souvislosti s podáním opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech kladeny na žadatele.
 • Dotaz č. 19: Popis postupů, které je třeba dodržovat při podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.
 • Dotaz č. 20: Popis pravidel, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.
 • Dotaz č. 21: Označení příslušného formuláře týkajícího se podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.
 • Dotaz č. 22: Způsob, jakým lze získat formulář týkající se podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.
 • Dotaz č. 23: Místo, kde lze získat formulář týkající se podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.
 • Dotaz č. 24: Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí občanů, v souladu s osnovou popisu postupů stanovených v souladu s příslušnou vyhláškou ministerstva vnitra ve smyslu ust. § 21 odstavce 3 písmene b) zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Dotaz č. 25: Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech návrhů občanů, v souladu s osnovou popisu postupů stanovených v souladu s příslušnou vyhláškou ministerstva vnitra ve smyslu ust. § 21 odstavce 3 písmene b) zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Dotaz č. 26: Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování jiných dožádání občanů než žádostí a návrhů v souladu s osnovou popisu postupů stanovených v souladu s příslušnou vyhláškou ministerstva vnitra ve smyslu ust. § 21 odstavce 3 písmene b) zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Dotaz č. 27: Lhůty, které je třeba dodržovat při vyřizování žádostí směřovaných vůči povinnému subjektu.
 • Dotaz č. 28: Lhůty, které je třeba dodržovat při vyřizování návrhů směřovaných vůči povinnému subjektu.
 • Dotaz č. 29: Lhůty, které je třeba dodržovat při vyřizování jiných dožádání občanů než žádostí a návrhů směřovaných vůči povinnému subjektu.
 • Dotaz č. 31: Kde jsou poskytnuty k nahlédnutí předpisy, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
 • Dotaz č. 32: Kdy jsou poskytnuty k nahlédnutí předpisy, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
 • Dotaz č. 33: Sazebník úhrad za poskytování informací.
 • Dotaz č. 34: Veškeré výroční zprávy za všechny kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací za období od 1.1.1999 do současnosti, obsahující veškeré zákonem číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím stanovené údaje.
 • Dotaz č. 35: Veškeré výhradní licence poskytnuté podle § 14a odstavce 4 zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období od 1.1.1999 do současnosti.
 • Dotaz č. 36: Veškerá usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odstavce 7 zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 • Dotaz č. 37: Adresu elektronické podatelny povinného subjektu.
 • Dotaz č. 38: Veškeré právní předpisy vydávané v rámci působnosti povinného subjektu.
 • Dotaz č. 39: Seznam hlavních dokumentů zejména koncepční povahy, které mohou být poskytnuty podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím včetně případných licenčních smluv podle § 14a zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 • Dotaz č. 40: Seznam hlavních dokumentů zejména strategické povahy, které mohou být poskytnuty podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím včetně případných licenčních smluv podle § 14a zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 • Dotaz č. 41: Seznam hlavních dokumentů zejména programové povahy, které mohou být poskytnuty podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím včetně případných licenčních smluv podle § 14a zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 • Dotaz č. 42: Kolik informací na žádosti ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytl povinný subjekt v jiné než elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti.
 • Dotaz č. 43: Kolik mimořádně rozsáhlých informací na žádosti ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k formacím, poskytl povinný subjekt v elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti.
 • Dotaz č. 44: Kolik informací které nebyly mimořádně rozsáhlé na žádosti ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytl povinný subjekt v elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti.
 • Dotaz č. 45: Doprovodné informace vyjadřující obsah veškerých informací, poskytnutých na žádosti ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, které poskytl povinný subjekt v jiné než elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti.
 • Dotaz č. 46: Doprovodné informace vyjadřující obsah veškerých mimořádně rozsáhlých informací na žádost ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, které poskytl povinný subjekt v elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.999 do současnosti.
 • Dotaz č. 47: Veškeré informace na žádost ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, které nebyly mimořádně rozsáhlé a které poskytl povinný subjekt v elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti.
 • Dotaz č. 48: Žádám o poskytnutí doprovodné informace, úzce související s částí požadovaných informací poskytnutých na žádost dne 9.2.2010, doručených dne 12.2.2010, nacházejících se v dokumentu nazvaném „POPIS UDÁLOSTI“, který popisuje sepsání „Úředního záznamu“ ze dne 28.12.2009, ve kterém je strážníkem číslo 152 Lenkou Pastorkovou uvedena informace: „že jsem se po celou dobu projednávání přestupku choval arogantně“.Žádám, aby obsahem mnou požadované doprovodné informace byla informace o původu informace uvedené strážníkem číslo 152 Lenkou Pastorkovou v dokumentu nazvaném „POPIS UDÁLOSTI“, a to, „že jsem se po celou dobu projednávání přestupku choval arogantně“ jinými slovy žádám informace o tom, jak konkrétně tuto informaci strážník získal a v čem konkrétně strážníkem tvrzené mé údajné arogantní chování spočívalo. Chovat se arogantně totiž znamená jinými slovy chovat se domýšlivě, drze, hrubě, nadutě, povýšeně a zpupně. Za situace, kdy strážník číslo 152 Lenka Pastorková vědomě a úmyslně zneužila své postavení veřejného činitele tím, že i když k tomu neměla žádné důkazy a navíc měla mnou podané ústní a potom i písemné vysvětlení: „že jsem vozidlo na místě nezanechal a přestupek nespáchal, protože jsem na uvedeném místě automobilem nestál“, tak i přes tyto skutečnosti sepsala ve své služební pravomoci veřejnou listinu formou Úředního záznamu (oznámení o přestupku), ve kterém mne nepravdivě obvinila z toho, že jsem se dopustil přestupku. (Viz ustanovení § 6 odstavce 1 zákona číslo 553/1991 Sb. o obecní policii, § 46 odstavce 1 a § 49 odstavce 1 písmene c) zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích). Po ústní stížnosti na takovýto nezákonný postup řediteli Městské policie Olomouc, jsem očekával zjednání nápravy, ale místo omluvy jsem zjistil, že o mě strážník číslo 152 Lenka Pastorková uvádí v úředních policejních dokumentech výše uvedená nepodložená invektiva.
 • Dotaz č. 49: Žádám o poskytnutí doprovodné informace, úzce související s částí požadovaných informací poskytnutých na žádost dne 9.2.2010, doručených dne 12.2.2010, nacházejících se v dokumentu nazvaném „OZNÁMENÍ PŘESTUPKU“, ze dne 6.1.2010, spisová značka: MPO-1-CD/P-04653-2009, ve kterém je strážníkem Miroslavem Hanzlíkem a Mgr. Petrem Horváthem uvedena informace“ „že jsem naplnil skutkovou podstatu přestupku dle ustanovení § 22 odstavce 1 písmene l) zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích tím, že jsem nedodržel znění § 4 písmene b) c) zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích tím, že jsem stál vozidlem v oblasti pěší zóny označené dopravní značkou IP 27a mimo parkoviště, bez povolení ke vjezdu a parkovací karty.“ Žádám, aby obsahem mnou požadované doprovodné informace byla informace o původu informace uvedené strážníkem Miroslavem Hanzlíkem a Mgr. Petrem Horváthem v dokumentu nazvaném „OZNÁMENÍ PŘESTUPKU“, a to „že jsem naplnil skutkovou podstatu přestupku dle ustanovení § 22 odstavce 1 písmene l) zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích tím, že jsem nedodržel znění § 4 písmene b) c) zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích tím, že jsem stál vozidlem v oblasti pěší zóny označené dopravní značkou IP 27a mimo parkoviště, bez povolení ke vjezdu a parkovací karty“, jinými slovy žádám informace o tom, jak konkrétně tuto informaci strážník Miroslav Hanzlík a Mgr. Petr Horváth získali.
 • Dotaz č. 50: Žádám o poskytnutí informací, obsažených v „Záznamu o postupu při poskytování informací“ pořízeného při poskytování mnou požadovaných informací.

Odpověď (odpovězeno: 3. 3. 2010, zveřejněno na webu: 13. 4. 2010)

Dotaz č. 01: Důvod založení povinného subjektu.

Odpověď: ust. § 1 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku).

Dotaz č. 02: Způsob založení povinného subjektu.

Odpověď: obecně závaznou vyhláškou č. 6/1992, o Městské policii Olomouc.

Dotaz č. 03: Veškeré podmínky, za kterých povinný subjekt provozuje svou činnost.

Odpověď: za podmínek stanovených:

 • ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavním zákonem č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii,
 • vyhláškou č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazečů o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie.

Dotaz č. 04: Veškeré principy, za kterých povinný subjekt provozuje svou činnost.

Odpověď: princip zákonnosti, nestrannosti, včasnosti, předvídatelnosti, přesvědčivosti, přiměřenosti, součinnosti, odpovědnosti a kompetentnosti, hospodárnosti, otevřenosti, vstřícnosti, neúplatnosti, objektivity, služby veřejnosti, ochrany důstojnosti, cti a vážnosti osob.

Dotaz č. 05: Popis organizační struktury povinného subjektu.

Odpověď: Organizační schéma MPO

Dotaz č. 06: Místo, kde lze získat příslušné informace týkající se činnosti povinného subjektu.

Odpověď: sídlo povinného subjektu (Kateřinská 23, 779 11 Olomouc).

Dotaz č. 07: Způsob, jak lze získat příslušné informace týkající se činnosti povinného subjektu.

Odpověď: ústně při osobní návštěvě v sídle povinného subjektu, telefonicky nebo písemně (formou dopisu doručeného prostřednictvím poštovního doručovatele nebo e-mailu).

Dotaz č. 08: Kde lze podat žádost povinnému subjektu.

Odpověď: v sídle povinného subjektu (Kateřinská 23, 779 11 Olomouc) nebo na e-mailové adrese nebo prostřednictvím elektronické podatelny .

Dotaz č. 09: Kde lze podat stížnost povinnému subjektu.

Odpověď: v sídle povinného subjektu (Kateřinská 23, 779 11 Olomouc) nebo na e-mailové adrese nebo prostřednictvím elektronické podatelny .

Dotaz č. 10: Kde lze předložit návrh povinnému subjektu.

Odpověď: v sídle povinného subjektu (Kateřinská 23, 779 11 Olomouc) nebo na e-mailové adrese nebo prostřednictvím elektronické podatelny .

Dotaz č. 11: Kde lze předložit podnět povinnému subjektu.

Odpověď: v sídle povinného subjektu (Kateřinská 23, 779 11 Olomouc) nebo na e-mailové adrese nebo prostřednictvím elektronické podatelny .

Dotaz č. 12: Kde lze předložit jiné dožádání povinnému subjektu než žádost, stížnost, návrh nebo podnět.

Odpověď: v sídle povinného subjektu (Kateřinská 23, 779 11 Olomouc) nebo na e-mailové adrese nebo prostřednictvím elektronické podatelny .

Dotaz č. 13: Kde lze obdržet rozhodnutí povinného subjektu o právech osob.

Odpověď: v sídle povinného subjektu (Kateřinská 23, 779 11 Olomouc) nebo prostřednictvím adresy pro doručování nebo e-mailu, kterou nebo který daná osoba, které se rozhodnutí týká, uvede.

Dotaz č. 14: Kde lze obdržet rozhodnutí povinného subjektu o povinnostech osob.

Odpověď: na místě projednávání protiprávního jednání dané osoby v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 15: Místo, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.

Odpověď: proti rozhodnutí Městské policie Olomouc o právech osob lze podat opravný prostředek v sídle Městské policie Olomouc (Kateřinská 23, 779 00 Olomouc) nebo na e-mailové adrese nebo prostřednictvím elektronické podatelny .
Proti rozhodnutí Městské policie Olomouc o povinnostech osob nelze podat opravný prostředek.

Dotaz č. 16: Lhůtu, ve které lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.

Odpověď: odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se podává ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení napadaného rozhodnutí, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.
Opravný prostředek proti rozhodnutí Městské policie Olomouc o povinnostech osob nelze podat.

Dotaz č. 17: Způsob, jakým lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.

Odpověď: ústně nebo písemně.

Dotaz č. 18: Výslovné uvedení požadavků, které jsou v souvislosti s podáním opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech kladeny na žadatele.

Odpověď: V podání (opravném prostředku) musí být uvedeno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení subjektu, jemuž je určeno, údaje o tom, proti kterému rozhodnutí (sdělení) směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a podpis osoby, která je činí.

 

Dotaz č. 19: Popis postupů, které je třeba dodržovat při podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.

Odpověď:

Opravný prostředek proti uložení pokuty v blokovém řízení (ust. § 84 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů):

Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. (tj. nelze proti němu podat opravný prostředek)

Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o informace (ust. § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů):

Podle § 20 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. se na postup při odvolacím řízení použijí ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

§ 81

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.
(2) Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal.
(3) Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu.
(4) Statutární orgán právnické osoby má právo podat odvolání proti rozhodnutí, jímž má být omezena způsobilost právnické osoby samostatně jednat před správním orgánem, i když je toto rozhodnutí předběžně vykonatelné.

§ 82

(1) Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
(2) Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
(3) Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.
(4) K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

§ 83

(1) Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.
(2) V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení podle § 68 odst. 5 lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení podle § 70 věty první, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

§ 84

(1) Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán byl oznámil; zmeškání úkonu nelze prominout. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro účastníky uvedené v § 27 odst. 1.
(2) Neoznámení rozhodnutí se nemůže dovolávat ten, kdo se s ním prokazatelně seznámil. Na takového účastníka se hledí, jako by mu správní orgán doručil rozhodnutí s chybějícím poučením podle § 83 odst. 2.
(3) Při vedení řízení po podání odvolání podle odstavce 1 je třeba zvlášť dbát oprávněných zájmů účastníků, kteří byli v dobré víře. Odkladný účinek odvolání lze z vážných důvodů vyloučit (§ 85 odst. 2) i dodatečně.

§ 85

(1) Nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.
(2) Správní orgán může odkladný účinek odvolání vyloučit,
a) jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem,
b) hrozí-li vážná újma některému z účastníků, nebo
c) požádá-li o to účastník; to neplatí, pokud by tím vznikla újma jiným účastníkům nebo to není ve veřejném zájmu.
(3) Z důvodu ochrany práv nabytých v dobré víře, oprávněných zájmů účastníků nebo veřejného zájmu lze vyloučit odkladný účinek odvolání, jehož zmeškání správní orgán promíjí.
(4) Vyloučení odkladného účinku odvolání musí být odůvodněno. Výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání je součástí rozhodnutí ve věci; proti tomuto výroku se nelze odvolat.

§ 86

(1) Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Dotaz č. 20: Popis pravidel, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.

Odpověď: viz odpověď na dotaz č. 19.

Dotaz č. 21: Označení příslušného formuláře týkajícího se podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.

Odpověď: odvolání.

Dotaz č. 22: Způsob, jakým lze získat formulář týkající se podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.

Odpověď: formulář není vytvořen, opravný prostředek lze předložit prostřednictvím jakéhokoli podání (v souladu se zákonem se podání posuzuje podle svého obsahu).

Dotaz č. 23: Místo, kde lze získat formulář týkající se podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.

Odpověď: z důvodu uvedeného v odpověď na dotaz č. 22 není formulář dostupný.

Dotaz č. 24: Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí občanů, v souladu s osnovou popisu postupů stanovených v souladu s příslušnou vyhláškou ministerstva vnitra ve smyslu ust. § 21 odstavce 3 písmene b) zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď: Postup pro vyřizování žádostí občanů není právními předpisy upraven, tudíž se povinný subjekt řídí pouze obecnými, právně nezávaznými postupy, tzn. že přijatá žádost je v rámci věcné příslušnosti přidělena pověřenému zaměstnanci povinného subjektu k vyřízení v nejbližším možném termínu.
Výjimkou jsou žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde se postup řídí ustanoveními v následujícím znění:

§ 4
Poskytování informací


(1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.
(2) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno.
(3) Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
(4) Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.
(5) Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě.

 

§ 5
Zveřejňování informací

 

(1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:
a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,
c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
f) sazebník úhrad za poskytování informací,
g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18),
h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,
i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7,
j) adresu elektronické podatelny.
(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit
a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti,
b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv podle § 14a, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.
(3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.
(4) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami. V případě informací uvedených v odstavci 2 písm. a) postačuje ke splnění této povinnosti uvedení odkazu na místo, kde jsou tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Strukturu zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry, evidence, seznamy nebo rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, jsou tyto informace povinny zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Na tyto subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování informací podle zvláštního právního předpisu.
(6) Povinnost zveřejnit informace podle odstavců 4 a 5 splní povinný subjekt tím, že je způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu zpřístupní správci portálu veřejné správy nebo mu je předá. Formu a datový formát zpřístupňovaných a předávaných informací stanoví prováděcí právní předpis.
(7) Povinný subjekt může informace podle odstavce 1 zveřejnit i dalšími způsoby a s výjimkami uvedenými v tomto zákoně může zveřejnit i další informace.

 

§ 6
Povinnost odkázat na zveřejněnou informaci

 

(1) Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
(2) Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

 

§ 7
Ochrana utajovaných informací

 

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

§ 8

zrušen

 

§ 8a

 

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

 

§ 8b
Příjemci veřejných prostředků

 

(1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.
(3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

 

§ 9
Ochrana obchodního tajemství

 

(1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne.
(2) Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

§ 10
Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů

Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

§ 11
Další omezení práva na informace

(1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
c) jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
(2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
(3) Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
(4) Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
a) probíhajícím trestním řízení,
b) rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků,
c) plnění úkolů zpravodajských služeb,
d) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
e) činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Ustanovení zvláštních zákonů o poskytování informací v uvedených oblastech tím nejsou dotčena.
(5) Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské"), je-li v držení
a) provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
b) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
c) knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
d) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
e) kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory. Poskytování těchto informací v souladu se zvláštními předpisy tím není dotčeno.
(6) Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. Ustanovení jiných zákonů o poskytování informací tím nejsou dotčena.

§ 12
Podmínky omezení

Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá.

 

§ 13
Žádost o poskytnutí informace

 

(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
(2) Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
(3) Ustanovení § 14 až 16a a § 18 platí pouze pro žádosti podané písemně.

§ 14
Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
(5) Povinný subjekt posoudí žádost a:
a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.
(6) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
(7) Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Dotaz č. 25: Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech návrhů občanů, v souladu s osnovou popisu postupů stanovených v souladu s příslušnou vyhláškou ministerstva vnitra ve smyslu ust. § 21 odstavce 3 písmene b) zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď: Postup pro vyřizování návrhů občanů není právními předpisy upraven, tudíž se povinný subjekt řídí pouze obecnými, právně nezávaznými postupy, tzn. že přijatý návrh je podle věcné příslušnosti předán pověřenému zaměstnanci povinného subjektu a vyřízen v nejbližším možném termínu.

Dotaz č. 26: Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování jiných dožádání občanů než žádostí a návrhů v souladu s osnovou popisu postupů stanovených v souladu s příslušnou vyhláškou ministerstva vnitra ve smyslu ust. § 21 odstavce 3 písmene b) zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď: Postup pro vyřizování jiných dožádání občanů než žádostí a návrhů není právními předpisy upraven, tudíž se povinný subjekt řídí pouze obecnými, právně nezávaznými postupy, tzn. že přijatý návrh je podle věcné příslušnosti předán pověřenému zaměstnanci povinného subjektu a vyřízen v nejbližším možném termínu.

Dotaz č. 27: Lhůty, které je třeba dodržovat při vyřizování žádostí směřovaných vůči povinnému subjektu.

Odpověď: Lhůty pro vyřizování žádostí směřovaných vůči povinnému subjektu nejsou právními předpisy stanoveny, jsou vyřizovány v nejkratším možném termínu, obvykle do 30 dnů ode dne jejich přijetí.
Výjimkou je lhůta pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která činí 15 dnů ode dne jejího přijetí.

Dotaz č. 28: Lhůty, které je třeba dodržovat při vyřizování návrhů směřovaných vůči povinnému subjektu.

Odpověď: Lhůty pro vyřizování návrhů směřovaných vůči povinnému subjektu nejsou právními předpisy stanoveny, jsou vyřizovány v nejkratším možném termínu, obvykle do 30 dnů ode dne jejich přijetí.

Dotaz č. 29: Lhůty, které je třeba dodržovat při vyřizování jiných dožádání občanů než žádostí a návrhů směřovaných vůči povinnému subjektu.

Odpověď: Lhůty pro vyřizování jiných dožádání občanů než žádostí a návrhů směřovaných vůči povinnému subjektu nejsou právními předpisy stanoveny, jsou vyřizovány v nejkratším možném termínu, obvykle do 30 dnů ode dne jejich přijetí.

Dotaz č. 30: Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Odpověď:

 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška MVČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii,
 • vyhláška MVČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Znění uvedených předpisů najdete na adrese www.mp-olomouc.cz/legislativa/pravni-predpisy.

Dotaz č. 31: Kde jsou poskytnuty k nahlédnutí předpisy, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Odpověď: na internetové adrese www.mp-olomouc.cz/legislativa/pravni-predpisy nebo v sídle Městské policie Olomouc.

Dotaz č. 32: Kdy jsou poskytnuty k nahlédnutí předpisy, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Odpověď: na internetové adrese uvedené v odpovědi na dotaz č. 32 24 hodin denně, v sídle Městské policie Olomouc v úředních hodinách (pondělí až pátek od 7.00 hod. do 14.30 hod.).

Dotaz č. 33: Sazebník úhrad za poskytování informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Čl. 1
Kategorie nákladů

 

S poskytnutím informace mohou být spojeny tyto náklady:

 • všeobecné náklady, tj. náklady bez nichž Magistrát města Olomouce není schopen informace poskytovat (zejména budovy, zařízení)
 • přímé materiálové náklady
 • náklady na přípravu informace.

Čl. 2 Hrazení nákladů

Všeobecné náklady žadatel o poskytnutí informace nehradí.
Přímé materiálové náklady a náklady na přípravu informace hradí žadatel.

 

Čl. 3
Výše nákladů a její výpočet

 

Přímé materiálové náklady

Úhrada se stanoví takto:

 • cena za jednu stranu zhotovené fotokopie formátu A3 2,00 Kč, A4 1,00 Kč
 • cena za jeden kus diskety 11 Kč.

Jiné přímé materiálové náklady žadatel nehradí (např. poštovné, komunikační poplatky aj.).
Úhradu přímých materiálových nákladů za zhotovení fotokopie hradí žadatel pouze v případě, že vypočtená částka přesáhne 10,- Kč, a to ve výši o kterou byla hranice 10,- Kč překročena. Cenu diskety hradí žadatel vždy.

Náklady na přípravu informace

Náklady na přípravu informace se stanoví z průměrného hrubého hodinového výdělku zaměstnance, který informaci připravuje, násobené počtem hodin přípravy.
Žadatel hradí náklady na přípravu informace pouze v případě, kdy doba přípravy informace přesáhne jeden pracovní den (tj. 8,5 hod.).
Náklady na přípravu informace hradí žadatel pouze za dobu, o kterou příprava přesáhne jeden pracovní den (tj. 8,5 hod.).
Celková výše požadované úhrady nákladů je tvořena součtem částky vypočtené za přímé materiálové náklady a částky vypočtené za náklady na přípravu informace.
Na základě žádosti žadatele zaměstnanec poskytující informaci potvrdí žadateli předpokládanou celkovou výši úhrady.

 

Čl. 4
Záloha úhrady za poskytnutí informace

 

Zaměstnanec poskytující informaci může její vydání podmínit zaplacením celkové výše úhrady nákladů za poskytnutí informace, pokud je přesně známa, popř. zaplacením zálohy. Zaplacení zálohy lze požadovat v případě, kdy je možno stanovit pouze předpokládanou výši celkové úhrady a tato přesáhne částku 500,-Kč.
Záloha se vybírá ve výši 50 % z předpokládané celkové výše úhrady nákladů za poskytnutí informace.

 

Čl. 5
Všeobecná ustanovení

 

Úhrada je příjmem statutárního města Olomouce.
Tento sazebník úhrad za poskytování informací je platný a účinný od 1. ledna 2000.

Dotaz č. 34: Veškeré výroční zprávy za všechny kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací za období od 1.1.1999 do současnosti, obsahující veškeré zákonem číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím stanovené údaje.

Odpověď: žádné výroční zprávy nelze poskytnout, neboť v uvedeném období nebyly žádosti o informace podléhající režimu zákona č. 106/1999 Sb. povinnému subjektu podány.

Dotaz č. 35: Veškeré výhradní licence poskytnuté podle § 14a odstavce 4 zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období od 1.1.1999 do současnosti.

Odpověď: za požadované období nebyly výhradní licence poskytnuty.

Dotaz č. 36: Veškerá usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odstavce 7 zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď: Žádná usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odstavce 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebyla vydána.

Dotaz č. 37: Adresu elektronické podatelny povinného subjektu.

Odpověď: .

Dotaz č. 38: Veškeré právní předpisy vydávané v rámci působnosti povinného subjektu.

Odpověď: seznam nelze poskytnout, protože dokumenty strategické povahy Městská policie Olomouc nevytváří.

Dotaz č. 41: Seznam hlavních dokumentů zejména programové povahy, které mohou být poskytnuty podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím včetně případných licenčních smluv podle § 14a zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď: seznam nelze poskytnout, protože dokumenty programové povahy Městská policie Olomouc nevytváří.

Dotaz č. 42: Kolik informací na žádosti ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytl povinný subjekt v jiné než elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti.

Odpověď: žádné.

Dotaz č. 43: Kolik mimořádně rozsáhlých informací na žádosti ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k formacím, poskytl povinný subjekt v elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti.

Odpověď: žádné.

Dotaz č. 44: Kolik informací které nebyly mimořádně rozsáhlé na žádosti ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytl povinný subjekt v elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti.

Odpověď: žádné.

Dotaz č. 45: Doprovodné informace vyjadřující obsah veškerých informací, poskytnutých na žádosti ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, které poskytl povinný subjekt v jiné než elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti.

Odpověď: žádné.

Dotaz č. 46: Doprovodné informace vyjadřující obsah veškerých mimořádně rozsáhlých informací na žádost ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, které poskytl povinný subjekt v elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.999 do současnosti.

Odpověď: žádné.

Dotaz č. 47: Veškeré informace na žádost ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, které nebyly mimořádně rozsáhlé a které poskytl povinný subjekt v elektronické podobě v každém jednotlivém kalendářním roce v období od 1.1.1999 do současnosti.

Odpověď: žádné.

Dotaz č. 48: Žádám o poskytnutí doprovodné informace, úzce související s částí požadovaných informací poskytnutých na žádost dne 9.2.2010, doručených dne 12.2.2010, nacházejících se v dokumentu nazvaném „POPIS UDÁLOSTI“, který popisuje sepsání „Úředního záznamu“ ze dne 28.12.2009, ve kterém je strážníkem číslo 152 Lenkou Pastorkovou uvedena informace: „že jsem se po celou dobu projednávání přestupku choval arogantně“.Žádám, aby obsahem mnou požadované doprovodné informace byla informace o původu informace uvedené strážníkem číslo 152 Lenkou Pastorkovou v dokumentu nazvaném „POPIS UDÁLOSTI“, a to, „že jsem se po celou dobu projednávání přestupku choval arogantně“ jinými slovy žádám informace o tom, jak konkrétně tuto informaci strážník získal a v čem konkrétně strážníkem tvrzené mé údajné arogantní chování spočívalo. Chovat se arogantně totiž znamená jinými slovy chovat se domýšlivě, drze, hrubě, nadutě, povýšeně a zpupně. Za situace, kdy strážník číslo 152 Lenka Pastorková vědomě a úmyslně zneužila své postavení veřejného činitele tím, že i když k tomu neměla žádné důkazy a navíc měla mnou podané ústní a potom i písemné vysvětlení: „že jsem vozidlo na místě nezanechal a přestupek nespáchal, protože jsem na uvedeném místě automobilem nestál“, tak i přes tyto skutečnosti sepsala ve své služební pravomoci veřejnou listinu formou Úředního záznamu (oznámení o přestupku), ve kterém mne nepravdivě obvinila z toho, že jsem se dopustil přestupku. (Viz ustanovení § 6 odstavce 1 zákona číslo 553/1991 Sb. o obecní policii, § 46 odstavce 1 a § 49 odstavce 1 písmene c) zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích). Po ústní stížnosti na takovýto nezákonný postup řediteli Městské policie Olomouc, jsem očekával zjednání nápravy, ale místo omluvy jsem zjistil, že o mě strážník číslo 152 Lenka Pastorková uvádí v úředních policejních dokumentech výše uvedená nepodložená invektiva.

Odpověď: jedná se o dotaz na názor strážníka Městské policie Olomouc č. 152, tudíž se na poskytování této informace nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., proto pokud se cítíte být dotčen postupem či chováním strážníka Městské policie Olomouc č. 152, můžete si podat stížnost.

Dotaz č. 49: Žádám o poskytnutí doprovodné informace, úzce související s částí požadovaných informací poskytnutých na žádost dne 9.2.2010, doručených dne 12.2.2010, nacházejících se v dokumentu nazvaném „OZNÁMENÍ PŘESTUPKU“, ze dne 6.1.2010, spisová značka: MPO-1-CD/P-04653-2009, ve kterém je strážníkem Miroslavem Hanzlíkem a Mgr. Petrem Horváthem uvedena informace“ „že jsem naplnil skutkovou podstatu přestupku dle ustanovení § 22 odstavce 1 písmene l) zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích tím, že jsem nedodržel znění § 4 písmene b) c) zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích tím, že jsem stál vozidlem v oblasti pěší zóny označené dopravní značkou IP 27a mimo parkoviště, bez povolení ke vjezdu a parkovací karty.“ Žádám, aby obsahem mnou požadované doprovodné informace byla informace o původu informace uvedené strážníkem Miroslavem Hanzlíkem a Mgr. Petrem Horváthem v dokumentu nazvaném „OZNÁMENÍ PŘESTUPKU“, a to „že jsem naplnil skutkovou podstatu přestupku dle ustanovení § 22 odstavce 1 písmene l) zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích tím, že jsem nedodržel znění § 4 písmene b) c) zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích tím, že jsem stál vozidlem v oblasti pěší zóny označené dopravní značkou IP 27a mimo parkoviště, bez povolení ke vjezdu a parkovací karty“, jinými slovy žádám informace o tom, jak konkrétně tuto informaci strážník Miroslav Hanzlík a Mgr. Petr Horváth získali.

Odpověď: Rozhodnutí o tom, zda jednáním řidiče došlo či nedošlo k naplnění skutkové podstaty uvedeného přestupku, nebylo v tomto případě vydáno strážníkem či strážníky Městské policie Olomouc, ale jelikož nebyly splněny podmínky pro vyřízení věci v blokovém řízení, byla věc předána příslušnému správnímu orgánu k projednání a vyslovení viny či neviny. Mgr. Horváth a strážník Hanzlík informaci o tom, že jste naplnil popisovaným jednáním skutkovou podstatu předmětného přestupku, neměli, a proto je ve spisovém materiálu v části týkající se podstaty přestupku uvedeno označení „řidič“, ovšem bez konkrétní totožnosti.
Formulace uvedená v oznámení byla skutečně nevhodná a z naší strany bylo přijato patřičné opatření k nápravě.

Dotaz č. 50: Žádám o poskytnutí informací, obsažených v „Záznamu o postupu při poskytování informací“ pořízeného při poskytování mnou požadovaných informací.

Odpověď: viz kopie záznamu.

  SMOl/MPO/61/0411/2010
 1. veškeré informace související s přestupkem evidovaným v elektronické databázi Městské policie Olomouc o událostech pod sp. zn.: MPO-1-CD/P-04653-2009,
 2. doprovodná informace o označení žadatele jako přestupce (informace o původu označení žadatele jako přestupce),
 3. informace o místě (internetové adrese) zveřejnění povinných informací dle ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
 4. informace obsažené v záznamu o postupu při poskytování informací.

Odpověď (odpovězeno: 11. 2. 2010, zveřejněno na webu: 23. 2. 2010)

ad 1. byly zaslány kopie celého spisového materiálu
ad 2. označení žadatele jako přestupce bylo způsobeno nedopatřením spočívajícím v nesprávných údajích uvedených na používaných formulářích - nedostatek byl již odstraněn a žadateli byla vyjádřena omluva
ad 3. pouze některé informace z ust. § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. byly uvedeny na internetových stránkách www.mp-olomouc.cz a www.olomouc.eu, zbytek informací podle ust. § 5 odst. 1 a 2 nebyl uveden - nedostatek byl rovněž již odstraněn
ad 4. byla zaslána kopie záznamu o postupu při poskytování informací

 • § 5 odst. 1 písm. b) InfZ v části, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
  Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese "Povinně zveřejňované informace" pod bodem 10.
 • § 5 odst. 1 písm. d) InfZ
  Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese "Povinně zveřejňované informace" pod bodem 13.
 • § 5 odst. 1 písm. e) InfZ v části, kdy a kde jsou poskytnuty k nahlédnutí nejdůležitější předpisy, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu
  Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese "Povinně zveřejňované informace" pod bodem 14.1.
 • § 5 odst. 1 písm. g) InfZ
  Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese "Povinně zveřejňované informace" pod bodem 17.
 • § 5 odst. 1 písm. h) InfZ
  Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese "Povinně zveřejňované informace" pod bodem 16.2.
 • § 5 odst. 1 písm. i) InfZ
  Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese "Povinně zveřejňované informace" pod bodem 15.2.
 • § 5 odst. 2 písm. b) InfZ
  Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese "Povinně zveřejňované informace" pod bodem 8.1.
 • v rozsahu vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, přílohy 1 v bodě 8.2 Rozpočet
  Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese "Povinně zveřejňované informace" pod bodem 8.2. (po kliknutí na odkaz Rozpočet města se Vám v novém okně otevře internetová stránka Magistrátu města Olomouce s názvem Rozpočet statutárního města Olomouce, jehož je Městská policie Olomouc orgánem. Po kliknutí na příslušný soubor, který chcete otevřít, zadáte položku Otevřít. Objeví se upozornění, že tento sešit obsahuje propojení na jiné zdroje dat, klikněte na položku Ne a požadovaný soubor se Vám otevře.)
 • v rozsahu vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, přílohy 1 v bodě 16.1 Vzory licenčních smluv
  Požadovanou informaci naleznete na internetové adrese "Povinně zveřejňované informace" pod bodem 16.1.