Kdo jsme

Městská policie Olomouc

Městská policie Olomouc (MPO) byla zřízena Zastupitelstvem města Olomouce dne 20.února 1992 obecně závaznou vyhláškou č.6/1992 v souladu se zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii. MPO řídí primátor statutárního města Olomouce. Plněním některých úkolů při řízení MPO je pověřen ředitel MPO.

Městská policie Olomouc zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti statutárního města Olomouce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Olomouce,
  • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  • podílí se na prevenci kriminality v Olomouci,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v Olomouci,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti statutárního města Olomouce,
  • na požádání poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra údaje o MPO.
 Strážníci MPO jsou povinni poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá. Při plnění svých úkolů MPO spolupracuje s Policií ČR, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.