Městská policie Olomouc přijme muže i ženy na pozici strážník

Dotazy, informace o samotném výběrovém řízení a podmínkách přijetí můžete směřovat na email [email protected] nebo na telefonní číslo 585 209 500.

Žádost o přijetí do pracovního poměru, společně s dalšími požadovanými doklady, je nutno doručit na sekretariát Městské policie Olomouc, ul. Kateřinská 23, Olomouc. Vybraní zájemci budou pozváni k výběrovému řízení.

Podmínky přijetí k Městské policii Olomouc

Podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), strážníkem může být občan České republiky, který:

 • je bezúhonný,
 • je spolehlivý,
 • je starší 18 let,
 • je zdravotně způsobilý,
 • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
 • má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“).

V souladu s ust. § 1a zákona o obecní policii je čekatelem zaměstnanec obce zařazený do obecní policie, který splňuje podmínky § 4 odst. 1 písm. a) až e) zákona o obecní policii.

Bezúhonnost:

Podle ust. § 4a zákona o obecní policii bezúhonným pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl

 • pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody vyšší než 5 let nebo k výjimečnému trestu,
 • v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let,
 • v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky, nebo
 • v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

Bezúhonným pro účely tohoto zákona není dále ten,

 • jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo zastaveno pravomocným rozhodnutím o schválení narovnání a od tohoto zastavení ještě neuplynuly 2 roky, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
 • proti němuž bylo vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, ve kterém bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí o tom, zda se osvědčil, nebo do uplynutí lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona, nebo
 • jehož trestní stíhání pro provinění bylo zastaveno pravomocným rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání a od tohoto zastavení ještě neuplynuly 2 roky, je-li jednání, kterým spáchal provinění, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka hledí, jako by odsouzen nebyl.

Obec si za účelem ověření, že uchazeč o zaměstnání strážníka splňuje podmínky bezúhonnosti, vyžádá opis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník je povinen písemně oznámit osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání nebo mu byl doručen záznam o sdělení podezření, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu o sdělení podezření. K oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu o sdělení podezření nebo v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který usnesení nebo záznam vydal. Obdobně postupuje uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník v případě ukončení trestního stíhání.

Spolehlivost:

Podle ust. § 4b zákona o obecní policii spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z úmyslného spáchání přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku

 • na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • na úseku obrany České republiky,
 • proti veřejnému pořádku,
 • proti občanskému soužití,
 • proti majetku, nebo
 • podle zákona o zbraních,

jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky přestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, je splněna, jestliže rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených výše nebo za jednání, které má znaky takového přestupku, nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaný týmž pachatelem nebo za jednání, které má znaky některého z těchto přestupků, spáchané týmž pachatelem.

Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, u něhož zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že založil, podporuje, propaguje nebo veřejně sympatizuje s hnutím, které směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Obec je oprávněna požádat Policejní prezidium České republiky o stanovisko k uchazeči o zaměstnání strážníka, čekateli nebo strážníkovi. Obec toto stanovisko uchovává po dobu 3 let od jeho předání; toto stanovisko nelze dále předat nebo zpřístupnit.

Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Obec je oprávněna vyžádat si k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů nebo údaj z jiné evidence, ve které jsou vedeny údaje o spáchaných přestupcích nebo o jednáních, která mají znaky přestupků, výše uvedených. Žádost o vydání opisu z evidence přestupků a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čekatel nebo strážník je povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích podle § 4 odst. 2, do 15 dnů písemně oznámit skutečnost, že byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku nebo jednání, které má znaky výše uvedeného přestupku. K oznámení podle věty první se připojí kopie rozhodnutí o přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku.

 

 

Kromě výše uvedeného musí čekatel splnit následující podmínky:

 • Výborný zdravotní stav
 • Výborná fyzická kondice
 • Výhodou je aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka.

V případě, že splňujete podmínky pro přijetí a máte zájem stát se čekatelem a následně strážníkem Městské policie Olomouc, můžete nás kontaktovat:

 • osobně na adrese - Městská policie Olomouc, Kateřinská 23, Olomouc
 • telefonicky - 585 209 500
 • elektronicky na adrese: [email protected]

DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ZAŘAZENÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

Vše odešlete poštou nebo doneste osobně na výše uvedenou kontaktní adresu.

Po doložení všech náležitostí je uchazeč zařazen do databáze uchazečů o zaměstnání a při vyhlášení výběrového řízení je písemně vyrozuměn o termínu konání.
Informace o zpracování osobních údajů uchazečů.

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

 1. Test fyzických předpokladů: kriteria pro muže a ženy (sportovní oděv a obuv s sebou)
 2. Ústní pohovor - okruh otázek:
  • Jakým aktem je zřizována obecní policie a kterým subjektem je řízena?
  • Základní rozdíly mezi obecní policií a Policií České republiky?
  • Základní úkoly obecní policie?
  • Zákonné normy upravující činnost obecní policie?
  • Motivační faktory k výkonu strážníka?
 3. Psychologický test (provádí psycholog Policie České republiky)

Výsledky psychologického vyšetření slouží výhradně pro potřebu výběrového řízení a uchazečům nejsou sdělovány. Psychologické vyšetření je možné opakovat nejdříve po dvou letech.

 1. Komplexní lékařská prohlídka (Vojenská nemocnice Olomouc)

Zdravotní způsobilost uchazeče o funkci strážníka Městské policie Olomouc posuzuje lékař závodní preventivní péče, se kterým má Městská policie Olomouc uzavřenou smlouvu o poskytováni závodní preventivní péče. Konkrétní podmínky zdravotní způsobilosti upravuje vyhláška MV ČR č. 444/2008Sb.

Pro postup do další fáze výběrového řízení je nutné uspět v předchozí části (tzn. ten, kdo např. nezvládne test fyzických předpokladů, nebude připuštěn k ústnímu pohovoru).

Standardní délka výběrového řízení je 6 týdnů.

Dohodnuté termíny jednotlivých kol výběrového řízení jsou závazné a v případě předem neomluvené účasti bude žádost vyřazena z evidence.

Po přijetí do pracovního poměru čekatel absolvuje rekvalifikační kurz ve specializovaném školícím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro obor strážník obecní a městské policie. Kurz je zaměřený na získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona o obecní policii (osvědčení vydá Ministerstvo vnitra ČR po ověření odborné způsobilosti zkušební komisí ministerstva a úspěšném absolvování výcviku k používání služební zbraně a donucovacích prostředků).

Rozsah výcviku čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV ČR č. 418/2008 Sb.

Nedílnou součástí rekvalifikačního kurzu je rovněž výcvik čekatelů k používání služební zbraně a donucovacích prostředků.

PLATOVÉ PODMÍNKY:

V souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů:

Čekatel je zařazen do doby získání osvědčení do 5. platové třídy
2.21.31.5.1. Provádění úkonů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci podle přesně stanovených postupů do doby ukončení školení a odborného výcviku.

Strážník je zařazen do 7. platové třídy
2.21.31.7.1. Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci.

Zařazení do vyšší platové třídy je možné rozšířením kvalifikace specializovaných akreditovaných kurzů využitelných pro výkon služby.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5, odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení v obecní policii) je upravena v příloze č. 1 tohoto nařízení.

NABÍZÍME:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • stabilní místo výkonu práce, pravidelné směny
 • jistotu pravidelného příjmu
 • zápočet praxe pro uchazeče s přiznaným výsluhovým příspěvkem
 • odměňování za velmi dobré pracovní výsledky
 • dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů
 • další volno v rámci programu benefitů
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • poukazy na čerpání služeb
 • pomoc při řešení aktuálních problémů s bydlením
 • finanční příspěvky při důležitých životních událostech
 • půjčky na překlenutí tíživé sociální situace
 • jazykové kurzy v různých úrovních pokročilosti