Vysvětlení pojmů

Problematika přestupkového řízení

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. (§ 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění).

Více

Problematika vraků vozidel

Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dle ustanovení § 19 odst. 2. písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou (registrační značkou) nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Vozidlo splňující výše uvedené podmínky je, dle tohoto ustanovení, nazýváno "vrak".

Více

Problematika použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

Použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, takzvané "botičky", strážníkem, je upraveno ustanovením § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších dodatků a novel.

Více

Problematika nálezu handicapovaného zvířete

Pokud najdete zdánlivě opuštěné zdravé mládě savce či ptáka, ponechte ho na místě a nedotýkejte se ho! Přes vaše dobré úmysly pomoci opuštěnému mláděti byste mu naopak velmi uškodili.

Více

Problematika lidí bez domova

Denně dostávají strážníci Městské policie Olomouc stížnosti na obtěžování bezdomovci a na jejich hrubé chování. Nejčastěji se tak děje v okolí supermarketů, nákupních center a vlakového či autobusového nádraží.

Více

Problematika nočního klidu

Dobou nočního klidu se dle § 5 odst. 6, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Více