Vysvětlení pojmů

Ilustrační foto | © Pixabay.com

Chovejme se ohleduplně k historickým památkám

Houpání na řetězech u sloupu Nejsvětější Trojice, prolézání Mariánským sloupem, sprejování po Terezské bráně nebo koupání v barokních kašnách. To je jen malý výčet z desítek případů, které běžně v průběhu roku řeší strážníci Městské policie Olomouc. Lidé by si měli uvědomit, že kromě nevhodného chování, které neodpovídá kulturnímu významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu památky, může dojít k jejímu mnohdy i nevratnému poškození, popřípadě opravě v řádech desítek až statisíců korun.

Více
Blok na pokutu na místě zaplacenou | © Městská policie Olomouc

Problematika přestupkového řízení

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. (§ 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění).

Více
Ilustrační foto | © Městská policie Olomouc

Problematika vraků, odstavených vozidel a vozidel bez STK

Vraky Vraky, na rozdíl od tzv. „autovraků“, jsou vozidla nacházející se na pozemní komunikaci. Vyznačují se tím, že pro závady v technickém stavu jsou zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku. Problematiku vraků upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 19 a násl. Odstavení vraku na pozemní komunikaci je přestupek, za který lze uložit pokutu. Městská policie není oprávněna vrak z pozemní komunikace odstranit, k tomuto je oprávněn pouze vlastník této komunikace. Městská policie na vozidlo, které vykazuje známky vraku, umístí upozornění o tom, že jsou v této věci činěny legislativní kroky (tj. oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu, který vyrozumí vlastníka pozemní komunikace, jenž je oprávněn činit úkony směřující k odstranění vraku z pozemní komunikace). Odstavená vozidla (dříve „autovraky“) Odstaveným vozidlem je vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla a které se nachází mimo pozemní komunikaci na místě, kde může poškodit nebo ohrozit životní prostředí nebo zdraví lidí, nebo na veřejně přístupném místě, kde narušuje vzhled obce. Problematiku odstavených vozidel upravuje zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Umístění odstavených vozidel na místech, kde může poškodit nebo ohrozit životní prostředí nebo zdraví lidí nebo v případě veřejně přístupného místa narušuje estetický vzhled obce je přestupek, za který lze uložit pokutu. Městská policie není oprávněna odstavená vozidla odstranit, k tomuto je oprávněn obecní úřad.  Městská policie na odstavené vozidlo umístí upozornění o tom, že jsou v této věci činěny legislativní kroky (tj. oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu, který je oprávněn činit úkony směřující k odstranění odstaveného vozidla). Vozidla bez STK Silniční vozidla, která jsou více než 6 měsíců technicky nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích z důvodu absence pravidelné technické prohlídky („STK“), je zakázáno odstavovat na pozemní komunikaci. Porušení tohoto zákazu je přestupkem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a lze za něj uložit pokutu. Městská policie není oprávněna takové vozidlo z pozemní komunikace odstranit, k tomu je oprávněn vlastník pozemní komunikace. Městská policie na toto vozidlo umístí upozornění o tom, že jsou v této věci činěny legislativní kroky (tj. oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu, který vyrozumí vlastníka pozemní komunikace, jenž je oprávněn činit úkony směřující k odstranění vraku z pozemní komunikace). Evropská unie vydala nařízení č. 2020/698, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19: Díky evropskému nařízení se prodlužuje platnost technické kontroly vozidla o 10 měsíců od konce její původní platnosti v celé EU. Prodlužují se ty doklady, které propadly v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Doklady, které propadly v období od 1. února do 31. srpna 2020 byly již dříve prodlouženy o 7 měsíců a znovu být prodlouženy nemohou. Více informací o nařízení najdete na odkazu ZDE (Čun)

Více

Problematika použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

Použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, takzvané "botičky", strážníkem, je upraveno ustanovením § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších dodatků a novel.

Více

Problematika nálezu handicapovaného zvířete

Pokud najdete zdánlivě opuštěné zdravé mládě savce či ptáka, ponechte ho na místě a nedotýkejte se ho! Přes vaše dobré úmysly pomoci opuštěnému mláděti byste mu naopak velmi uškodili.

Více

Problematika lidí bez domova

Denně dostávají strážníci Městské policie Olomouc stížnosti na obtěžování bezdomovci a na jejich hrubé chování. Nejčastěji se tak děje v okolí supermarketů, nákupních center a vlakového či autobusového nádraží.

Více

Problematika nočního klidu

Dobou nočního klidu se dle § 5 odst. 6, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Více