Povinně zveřejňované informace

(dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy)

1. Oficiální název

Statutární město Olomouc – Městská policie Olomouc

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem Městské policie Olomouc je statutární město Olomouc.
Městskou policii Olomouc zřizuje a zrušuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), Zastupitelstvo města Olomouce obecně závaznou vyhláškou. Městská policie Olomouc byla zřízena v rámci samostatné působnosti vyhláškou č. 6/1992, o Městské policii Olomouc, která nabyla účinnosti 7.3.1992. Vyhláška č. 6/1992 byla nahrazena dosud platnou vyhláškou č. 20/1996, o Městské policii Olomouc.
Městská policie Olomouc je v souladu s ust. § 1 odst. 1 zákona o obecní policii zřízena jako orgán obce, tzn. orgán statutárního města Olomouce.
Městská policie Olomouc zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území statutárního města Olomouce a plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona.

3. Organizační struktura

www.mp-olomouc.cz/o-nas/organizacni-struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní spojení

Statutární město Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc
www.mp-olomouc.cz

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Statutární město Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc

4.3 Úřední hodiny

Služba nonstop ( 24 hodin nepřetržitě ) vyřizuje:

 1. oznámení na ohrožení života, zdraví, majetku a veřejného pořádku učiněná občany prostřednictvím tísňové linky 156 nebo osobně v sídle MPO,
 2. přestupky – na tel. č. 585 209 540 (operační středisko MPO)

V ostatních případech:

Pondělí: 7:00 – 14:30
Úterý: 7:00 – 14:30
Středa: 7:00 – 14:30
Čtvrtek: 7:00 – 14:30
Pátek: 7:00 – 14:30

4.4 Telefonní čísla

www.mp-olomouc.cz/kontakty/telefonni-seznam

4.5 Čísla faxu

585 209 510

4.6 Adresa internetové stránky

www.mp-olomouc.cz

4.7 Adresa e-podatelny

[email protected]

Zpráva zaslaná na výše uvedenou adresu elektronické podatelny statutárního města Olomouce určená Městské policii Olomouc je neprodleně postoupena Městské policii Olomouc k vyřízení.

4.8 Další elektronické adresy

www.mp-olomouc.cz/kontakty/telefonni-seznam

5. Případné platby lze poukázat

Č.ú: 19-1801731369/0800

Občané mohou úhrady provádět:

 • bezhotovostním převodem (lze i platební kartou prostřednictvím platebních terminálů)
 • prostřednictvím řádně vyplněné poštovní poukázky typu A
 • v hotovosti na pokladnách magistrátu města (Palackého 14, Hynaisova 10 a Vejdovského 2)

K úhradě platby, která je příjmem statutárního města Olomouce, je nutné uvedení variabilního symbolu.

V případě úhrady pokuty uložené příkazem na místě formou příkazového bloku na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou (PBN) je nutné uvádět kromě variabilního symbolu 221280100 i specifický symbol, který slouží k identifikaci platby konkrétní pokuty a je totožný s číslem PBN.

V případě hotovostní platby na pokladnách magistrátu Palackého 14 (hlavní pokladna), Hynaisova 10 a Vejdovského 2 je nutné vzhledem k identifikaci konkrétní pokuty i předložení PBN.

Úřední hodiny na pokladnách magistrátu - viz. http://www.olomouc.eu/o-meste/povinne-informace (bod 4.3.)

6. IČ

00299308

7. DIČ

CZ 00299308

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Městská policie Olomouc nevytváří dokumenty koncepční, strategické a programové povahy.

8.2 Rozpočet

www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-ekonomicky/rozpocet-mesta

9. Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která Městskou policii Olomouc žádá o informaci.

Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k činnosti Městské policie Olomouc lze podat následujícími způsoby:

osobně v sídle Městské policie Olomouc

elektronickou poštou:

 • zasláním písemnosti do datové schránky statutárního města Olomouc (IDDS: kazbzri) nebo na adresu [email protected]

písemně:

 • poštou
 • předáním písemnosti (žádosti)

K podání písemné žádosti lze použít také Formulář žádosti o poskytnutí informace, který je k dispozici v budově sídla Městské policie Olomouc.

Z písemné žádosti musí být zřejmé:

 • komu je určena,
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • adresa pro doručování (za doručovací adresu je považována i elektronická adresa).

Jedná se o základní náležitosti, které musí každá žádost o informaci vždy obsahovat. V případě, že však výše uvedené náležitosti neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (viz ust. § 14 odst. 4 tohoto zákona).

10. Příjem žádostí a dalších podání s výjimkou žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

Městská policie Olomouc
Kateřinská 23 | 779 11 Olomouc
tel.: 585 209 511
e-mail: [email protected]

Podání je obecně prostředkem, který každému umožňuje se domáhat nápravy ve veřejném nebo individuálním zájmu. Podání může mít formu stížnosti, oznámení, podnětu, návrhu či petice. Každé podání se posuzuje podle obsahu.

Stížností se rozumí:

 • podání ve smyslu ust. § 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kterým se osoba, jíž se činnost Městské policie Olomouc v jednotlivém případě dotýká, obrací na Městskou policii Olomouc a které směřuje proti nevhodnému chování nebo nesprávnému postupu strážníků Městské policie Olomouc,
 • podání upozorňující na jiné nedostatky či závady v činnosti Městské policie Olomouc, nejsou-li upraveny jinými právními předpisy.

Stížnost může fyzická nebo právnická osoba podat:

 • osobně v pracovní dny od 7.00 do 14.30 hod. v sídle Městské policie Olomouc, nebo
 • písemně (pošta, email, datová schránka, e-podatelna).

O stížnosti podané ústně, pokud takovou stížnost nelze ihned vyřídit, sepíše pověřený zaměstnanec Městské policie Olomouc záznam. Pokud stížnost neobsahuje jméno, příjmení a adresu stěžovatele, považuje se za stížnost anonymní.
Každá přijatá stížnost je zaevidována a následně prověřena a vyřízena pověřeným zaměstnancem Městské policie Olomouc.
O výsledku šetření je stěžovatel písemně vyrozuměn.

Pokud má stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u Městské policie Olomouc, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán (Krajský úřad Olomouckého kraje), aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti (§ 175 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Peticí je podání, kterým se osoba sama nebo spolu s jinými obrací na Městskou policii Olomouc ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti Městské policie Olomouc.
Petici se podává pouze v písemné podobě, lze ji zaslat poštou na adresu sídla Městské policie Olomouc nebo ji doručit osobně do budovy sídla Městské policie Olomouc.
Náležitosti, podání, vyřízení a další záležitosti týkající se petičního práva upravuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

11. Opravné prostředky

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel uvedený v ust. § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, u Městské policie Olomouc ve lhůtě a případech stanovených v ust. § 16a odst. 3 uvedeného zákona. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, bude o ní sepsán pověřeným zaměstnancem Městské policie Olomouc písemný záznam. Záznam obsahuje zejména místo a datum pořízení záznamu, předmět stížnosti, údaje umožňující identifikaci stěžovatele (jméno, příjmení a místo trvalého pobytu), vylíčení důvodů podání stížnosti, jméno, příjmení a funkci zaměstnance Městské policie Olomouc, který záznam sepsal.

Stížnost bude předložena spolu se spisovým materiálem do 7 dnů ode dne, kdy došla, nadřízenému orgánu (Krajský úřad Olomouckého kraje) k rozhodnutí, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že bude poskytnuta požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka, nebo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Proti rozhodnutí Městské policie Olomouc o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání v souladu s ust. § 16 uvedeného zákona. Odvolání se podává u Městské policie Olomouc ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení předmětného rozhodnutí o odmítnutí. Městská policie Olomouc poté odvolání spolu se spisovým materiálem předloží nadřízenému orgánu (Krajskému úřadu Olomouckého kraje), který o odvolání rozhodne.
Další podrobnosti upravuje ust. § 16 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, podpisem příkazového bloku obviněným se příkaz na místě stává pravomocným a vykonavatelným rozhodnutím, tj. nelze proti němu uplatnit opravný prostředek (odvolání).

12. Formuláře

Formulář žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Žádosti o zaslání kopie příkazu na místě, kterým bylo strážníkem uloženo napomenutí nebo pokuta

Písemné žádosti o zaslání kopie příkazu na místě, kterým bylo strážníkem Městské policie Olomouc uloženo napomenutí nebo pokuta, doručené Městské policii Olomouc, jsou vyřizovány v nejkratším možném termínu pověřeným zaměstnancem Městské policie Olomouc poté, co je požadovaný příkaz na místě dohledán a pořízena kopie (v případě, že je požadována kopie příkazu na místě starší 1 roku, je nutné jej dohledat v archívu). Kopie požadovaného příkazu na místě je zasílána žadateli do vlastních rukou jen adresátovi (obálka s červeným pruhem), popř. do jeho datové schránky.

Podnět k provedení přezkumného řízení dle ust. § 101 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění

Dle uvedeného paragrafu přezkumné řízení, v němž bude přezkoumáván příkaz na místě, lze zahájit nejpozději do 6 měsíců od právní moci tohoto příkazu. Podnět k provedení přezkumného řízení podaný po uplynutí této lhůty vyřizuje správní orgán, který vydal příkaz na místě. Skutečnost, že přezkumné řízení nelze zahájit, sdělí správní orgán účastníkovi řízení jen v případě, že o vyrozumění požádal, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel.

Účastník řízení (definici účastníka řízení obsahuje ust. § 27 a 28 správního řádu – znění správního řádu ) může dát Městské policii Olomouc podnět k provedení přezkumného řízení ve věci pravomocného rozhodnutí v případě, kdy má za to, že lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Tento podnět není návrhem na zahájení řízení. V přezkumném řízení ve věci příkazu na místě vydaného Městskou policií Olomouc se postupuje dle ust. § 94 a násl. správního řádu.

Oznámení (upozornění, podněty) na podezření ze spáchání protiprávního jednání učiněná občany

Veškerá podání učiněná občany ve věci podezření ze spáchání protiprávního jednání (přestupku, trestného činu) zaslaná Městské policii Olomouc jsou posuzována podle svého obsahu.
Pokud jde o podezření ze spáchání přestupku, jejichž řešení spadá do pravomoci Městské policie Olomouc, jsou skutečnosti uvedené v podání co nejdříve s ohledem na plnění i dalších úkolů týkajících se místních záležitostí veřejného pořádku prošetřeny strážníky Městské policie Olomouc (např. je provedeno místní šetření) a věc vyřešena, případně zjednána náprava.
Pokud jde o podezření na protiprávní jednání, jejichž řešení nespadá do pravomoci Městské policie Olomouc, jsou podání neprodleně postupována příslušným orgánům.

Ostatní podání (podněty, upozornění, návrhy, dotazy, oznámení, připomínky a jiná dožádání) jsou posuzována podle svého obsahu a vyřizována pověřeným zaměstnancem Městské policie Olomouc bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.

Odtah vozidla tvořícího překážku provozu na pozemních komunikacích nařízený strážníkem Městské policie Olomouc

Žádosti o přijetí do pracovního poměru na pozici strážník Městské policie Olomouc

Žádosti o přijetí do pracovního poměru na pozici strážník Městské policie Olomouc, doklady potřebné pro zařazení do výběrového řízení, průběh výběrového řízení, platové podmínky a další podrobnosti vztahující se k danému tématu naleznete na internetové adrese "pracovní příležitosti".

Další odkaz: https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška MVČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii,
 • vyhláška MVČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění,
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

www.mp-olomouc.cz/legislativa/pravni-predpisy

Místo a doba, kde a kdy jsou uvedené předpisy přístupné k fyzickému nahlédnutí:
V sídle Městské policie Olomouc na ulici Kateřinská 23, 779 11 Olomouc, v době úředních hodin (viz bod 4.3.)

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení SMOl
Opatření obecné povahy SMOl

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

http://www.olomouc.eu/o-meste/povinne-informace/sazebnik-uhrad

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Doposud nebyly vydány.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Licenční smlouva - VZOR

16.2 Výhradní licence

Doposud nebyly vydány.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.