Aktuality

Výroční shromáždění pracovníků Městské policie Olomouc

V pátek 15. března 2024 proběhlo již tradiční setkání Městské policie Olomouc ve velkém sále magistrátu města v Hynaisově ulici. Součástí bylo zhodnocení činnosti za uplynulý rok 2023 a zejména ocenění nejlepších zaměstnanců.

Po úvodním zahájení si vzal slovo primátor města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, který poděkoval strážníkům za jejich práci a současně ocenil jejich profesionální přístup při řešení problematiky veřejného pořádku. Současně vyjádřil pracovníkům MPO pro výkon jejich činností plnou důvěru a veškerou podporu z pozice primátora statutárního města Olomouce.

Dále již následovalo samotné hodnocení předchozího roku a to nejprve z úst zástupce ředitele Mgr. Tomáše Musila, který shrnul činnost pořádkové a dopravní služby v obrazové prezentaci. Po něm v hodnocení pokračoval již ředitel městské policie Mgr. Pavel Skalický. Ten se zaměřil na vyhodnocení hlavních aktivit v uplynulém roce spočívající mj. v realizacích veřejných zakázek na pořízení stacionárních měřičů rychlosti, pořízení služebních vozidel a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, výsledky v personální oblasti,  preventivně informační skupiny a seznámil také s činností vnitřní služby městské policie. Na závěr poděkoval všem zaměstnancům městské policie za jejich aktivitu a celoroční snahu o dosahování velmi solidních pracovních výsledků.

V další částí výročního shromáždění pozdravil také přítomné strážníky ředitel Územního odboru Olomouc Policie České republiky plk. Mgr. Jiří Musil, MBA., který zhodnotil rok 2023 z pohledu participace zejména na bezpečnostních opatřeních, ale i spolupráce při standardním výkonu služby a dále vyzdvihl důležitost Městského kamerového dohlížecího systému, jakožto významného prvku při odhalovaní trestné činnosti.

Poslední část byla již tradičně věnována samotnému ocenění zaměstnanců Městské policie Olomouc. Z rukou ředitele městské policie převzalo dvacet zaměstnanců odznaky věrnosti za trvání pracovního poměru v délkách 10, 15, 20, 25 a 30 let. V kategorii „Zaměstnanec roku 2023“ a „Strážník roku 2023“ bylo oceněno celkem osm zaměstnanců MPO. Na samotný závěr slavnostního ceremoniálu byla předána Čestná medaile ředitele Městské policie Olomouc za zásluhy, kterou obdržela vedoucí vnitřní služby Ing. Miroslava Štafová za dlouholetou příkladnou aktivitu při zajišťování ekonomické logistiky chodu městské policie.