Tiskové zprávy

Lehkomyslné jednání může mít fatální následky

Při výkonu služby se strážníci setkávají s případy, kdy lidé různými způsoby manipulují s dopravním značením. 

Jedná se o přemisťování přenosného dopravního značení, poškozování dopravních značek a další případy jejich znehodnocování. V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je jasně uvedeno, že je zakázáno neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat. Lidé by si tak měli uvědomit, že se svým jednáním dopouštějí přestupku (ve většině případů zachyceného na Městském dohlížecím kamerovém systému), za který jim může správním orgán uložit pokutu až do výše 300 000,- Kč. Zejména však mohou svým neuváženým jednáním vytvářet situace ohrožující bezpečnost a plynulost silničního provozu, kdy tímto může dojít ke škodám na životě, zdraví nebo majetku. Apelujeme tímto na občany, aby se vyvarovali obdobných incidentů a předešli tak svým nerozumným jednáním značným postihům za své protiprávní jednání. (Čun)