Tiskové zprávy

Městská policie Olomouc přijme muže i ženy na pozici strážník

Dotazy, informace o samotném výběrovém řízení a podmínkách přijetí můžete směřovat na email prijem.podani@mp-olomouc.cz nebo na telefonní číslo 585 209 500.

Žádost o přijetí do pracovního poměru, společně s dalšími požadovanými doklady, je nutno doručit na sekretariát Městské policie Olomouc, ul. Kateřinská 23, Olomouc. Vybraní zájemci budou pozváni k výběrovému řízení.

Podmínky přijetí k Městské policii Olomouc

Podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), strážníkem může být občan České republiky, který:

 • je bezúhonný,
 • je spolehlivý,
 • je starší 18 let,
 • je zdravotně způsobilý,
 • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
 • má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“).

V souladu s ust. § 1a zákona o obecní policii je čekatelem zaměstnanec obce zařazený do obecní policie, který splňuje podmínky § 4 odst. 1 písm. a) až e) zákona o obecní policii.

Bezúhonnost:

Podle ust. § 4a zákona o obecní policii bezúhonným pro účely tohoto zákona není ten,

 • kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
 • jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
 • jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
 • kdo v čestném prohlášení podle odstavce 2 uvede nesprávné údaje nezbytné pro posouzení bezúhonnosti.

Bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka podle odstavce 1 písm. a) se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Bezúhonnost podle odstavce 1 písm. b) a c) prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

Spolehlivost:

Podle ust. § 4b zákona o obecní policii spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku

 • na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
 • na úseku obrany České republiky,
 • proti veřejnému pořádku,
 • proti občanskému soužití,
 • proti majetku,
 • na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,
 • na úseku všeobecné vnitřní správy spáchaný tím, že porušil povinnost nebo nedodržel zákaz stanovený právními předpisy na úseku zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu 7), nebo h) podle § 28 odst. 1 nebo 2, jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku podle předchozího odstavce je splněna, jestliže rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených v předchozím odstavci nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaných týmž pachatelem.

Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, kdo uvedl nesprávné údaje v čestném prohlášení.

Kromě výše uvedeného musí čekatel splnit následující podmínky:

 • Výborný zdravotní stav
 • Výborná fyzická kondice
 • Výhodou je aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka.

V případě, že splňujete podmínky pro přijetí a máte zájem stát se čekatelem a následně strážníkem Městské policie Olomouc, můžete nás kontaktovat:

 • osobně na adrese - Městská policie Olomouc, Kateřinská 23, Olomouc
 • telefonicky - 585 209 500
 • elektronicky na adrese:

DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ZAŘAZENÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

Po doložení všech náležitostí je uchazeč zařazen do databáze uchazečů o zaměstnání a při vyhlášení výběrového řízení je písemně vyrozuměn o termínu konání.

Vše odešlete poštou nebo doneste osobně na výše uvedenou kontaktní adresu.

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

 1. Test fyzických předpokladů: kriteria pro muže a ženy (sportovní oděv a obuv s sebou)
 2. Ústní pohovor - okruh otázek:
  • Jakým aktem je zřizována obecní policie a kterým subjektem je řízena?
  • Základní rozdíly mezi obecní policií a Policií České republiky?
  • Základní úkoly obecní policie?
  • Zákonné normy upravující činnost obecní policie?
  • Motivační faktory k výkonu strážníka?
 3. Psychologický test (provádí psycholog Policie České republiky)
 4. Komplexní lékařská prohlídka (Vojenská nemocnice Olomouc)

Pro postup do další fáze výběrového řízení je nutné uspět v předchozí části (tzn. ten, kdo např. nezvládne test fyzických předpokladů, nebude připuštěn k ústnímu pohovoru).

Zdravotní způsobilost uchazeče o funkci strážníka u Městské policie Olomouc posuzuje lékař závodní preventivní péče, se kterým má Městská policie Olomouc uzavřenu smlouvu o poskytování závodní preventivní péče. Konkrétní podmínky zdravotní způsobilosti upravuje vyhláška MV ČR č. 444/2008 Sb.

Po přijetí do pracovního poměru čekatel absolvuje rekvalifikační kurz ve specializovaném školícím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro obor strážník obecní a městské policie. Kurz je zaměřený na získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona o obecní policii (osvědčení vydá Ministerstvo vnitra ČR po ověření odborné způsobilosti zkušební komisí ministerstva a úspěšném absolvování výcviku k používání služební zbraně a donucovacích prostředků).

PLATOVÉ PODMÍNKY:

V souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů:

Čekatel je zařazen do doby získání osvědčení do 5. platové třídy
3.3.1.5.1. Provádění úkonů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci podle přesně stanovených postupů do doby ukončení školení a odborného výcviku.

Strážník je zařazen do 7. platové třídy
3.3.1.7.1. Zajišťování veřejného pořádku v obci, ochrany bezpečnosti osob a majetku

Zařazení do vyšší platové třídy je možné rozšířením kvalifikace specializovaných akreditovaných kurzů využitelných pro výkon služby.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5, odst. 2, písm. a) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení v obecní policii) je upravena v příloze č. 2 tohoto nařízení.

NABÍZÍME:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou (po úspěšném uplynutí zkušební doby dle § 35 zákoníku práce a pracovního poměru na dobu určitou dle § 39 zákoníku práce)
 • jistotu pravidelného příjmu
 • odměňování za velmi dobré pracovní výsledky
 • dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů
 • příspěvek na stravování
 • poukazy na čerpání služeb (např. wellness)
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • pomoc při řešení aktuálních problémů s bydlením
 • jazykové vzdělávání
 • finanční příspěvky při důležitých životních událostech (narození dítěte, svatba)
 • sportovní a kulturní vyžití (vlastní posilovna a tělocvična)
 • půjčky na překlenutí tíživé sociální situace
 • možnost rozšíření kvalifikace např. zajišťujeme akreditované kursy poskytování první pomoci i s použitím zdravotnické techniky, střelecký výcvik, sebeobrana, pravidelné doškolování, komunikační tréninky, kursy zvládání stresových situací