Nejčastější dotazy

Jak postupovat v případě nálezu věci

Má se za to, že každý si chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji (§ 1051 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Dle občanského zákoníku je nálezce povinen vrátit nalezenou věc tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného (§ 1052 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.).

Teprve poté, nelze-li z okolností poznat, komu má být nalezená věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem (§ 1052 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.).

  Pokud takto nálezce neučiní a úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, dopustí se v případě, že hodnota věci je nižší než 10.000,- Kč, přestupku proti majetku (§ 8 odst. 1 písm. c) zák. č. 251/2016 Sb.).
  Kdo si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty (10.000,- Kč a více), která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, dopustí se trestného činu zatajení věci (§ 219 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
 Nalezené movité věci nefinanční povahy se odevzdávají na oddělení správa budov a ekonomické odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Olomouce (MMOl). Movité věci finanční povahy se odevzdávají na hlavní pokladně odboru ekonomického MMOl. Uvedená oddělení sídlí na adrese Palackého 14, Olomouc (budova NAMIRO).
V případě nalezeného nebo odchyceného zvířete zjevně určeného k zájmovému chovu postupuje Městská policie Olomouc tak, že po jeho zaevidování a zveřejnění na úřední desce MMOl zvíře předá příslušnému zařízení.