Nejčastější dotazy

Kde se nachází hranice křižovatky

Hranici křižovatky definuje paragraf 2, písmeno x, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, jako místo vyznačené vodorovnou dopravní značkou "Příčná čára souvislá", "Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!" nebo "Příčná čára souvislá s nápisem STOP"; kde taková dopravní značka není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky.

hranice-krizovatky01

V příloze č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, jsou dále vysvětleny pojmy:

v5

Příčná čára souvislá V 5

Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.

 
v6a

Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“ V 6a

Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.

 
v6b

Příčná čára souvislá s nápisem STOP V 6b

Značka vyznačuje hranici křižovatky. Značka vyznačuje místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo na příkaz značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“.

 

Řidič nesmí zastavit a stát

…. na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace….

Pokud řidič takto zaparkuje vozidlo, může strážník městské policie rozhodnout o odstranění vozidla, které tvoří překážku v silničním provozu nebo neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti (§ 45 odst. 4 a §27 odst. 5, zákona o silničním provozu). Pokud je odtah nařízen, jedná se o případy, kdy vozidlo tvoří překážku v silničním provozu a je ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.

  Jak postupovat v případě odtažení Vašeho vozidla odtahovou společností – více informace ZDE.