Nejčastější dotazy

Povinnosti trvalého označení psů dle veterinárního zákona

Povinnost označení psů stanoví § 4 odst. 7 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, dále jen „veterinární zákon“:

  • chovatel, který chová psa, je povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli,
  • chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa, identifikačním číslem se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa,
  • čipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011.

Kontrolu označování psů provádějí orgány veterinární správy v rámci státního veterinárního dozoru (viz § 52 odst. 1,2 veterinárního zákona).

Nesplnění nebo porušení některé z povinností chovatele uvedených v § 4 odst. 7 veterinárního zákona fyzickou osobou je přestupkem dle § 71 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona. Za tento přestupek lze uložit dle § 71 odst. 2 písm. b) veterinárního zákona pokutu do 50.000 Kč.

Nesplnění nebo porušení některé z povinností chovatele uvedených v § 4 veterinárního zákona právnickou osobou a podnikající fyzickou osobou je přestupkem dle § 72 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona. Za tento přestupek lze uložit dle § 72 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona pokutu do 300.000 Kč.

Přestupek projednává příslušná krajská veterinární správa.

Související informace:

Očkování proti vzteklině je dle § 4 odst. 7 veterinárního zákona platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, tzn. pes je označen čipem, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.