Vysvětlení pojmů

Chovejme se ohleduplně k historickým památkám

Houpání na řetězech u sloupu Nejsvětější Trojice, prolézání Mariánským sloupem, sprejování po Terezské bráně nebo koupání v barokních kašnách. To je jen malý výčet z desítek případů, které běžně v průběhu roku řeší strážníci Městské policie Olomouc. Lidé by si měli uvědomit, že kromě nevhodného chování, které neodpovídá kulturnímu významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu památky, může dojít k jejímu mnohdy i nevratnému poškození, popřípadě opravě v řádech desítek až statisíců korun.

Nejčastějšími případy, se kterými se strážníci při výkonu služby setkávají nebo se řeší z podnětu pracovníků Městského kamerového dohlížecího systému, je právě nevhodné chování k památkám, kdy si občané pletou Nejsvětější Trojici, Mariánský sloup nebo i vzácné barokní kašny s prvky dětského nebo workoutového hřiště.

Nejvíce případů zaznamenáváme právě u Mariánského sloupu na Dolním náměstí, kdy mezi vysokoškolskými studenty traduje informace, že pokud prolezou oválným otvorem ve spodní části sloupu, tak budou úspěšní během zkouškového období.

Takové jednání, i když nedojde k poškození památky, lze považovat jako podezření ze spáchání přestupku dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V případě už samotného poškození kulturní nebo národní kulturní památky se bude jednat, s ohledem na výši způsobené škody, o přestupek nebo trestný čin. Samostatnou kapitolou protiprávního jednání jsou pak případy, kdy se vandalové snaží „umělecky“ realizovat a to nejlépe za použití sprejů. Tyto případy jsou automaticky považovány za trestný čin Poškození cizí věci dle Trestního zákoníku.

Příslušnými správními orgány v této problematice, po náležitém zadokumentování ze strany Městské policie Olomouc, jsou v případech přestupkového řízení Odbor památkové péče při magistrátu města Olomouce (pokud se jedná o kulturní památky) a příslušný odbor Krajského úřadu Olomouckého kraje v případech, kdy se bude jednat o národní kulturní památky. V případě podezření ze spáchání trestného činu je celý případ oznámen, popřípadě na místě předán Policii České republiky k dalšímu řešení.

Tímto apelujeme na občany a zejména na studenty, aby se k těmto památkám z doby minulé chovali způsobem odpovídajícím jejich stáří a zejména nevyčíslitelné kulturně-historické hodnotě a předešli tak zbytečným situacím končícím přestupkovým nebo v horším případě i trestním řízením.

Přestupky
2024 (k 30. 4.)
2023
2022
2021
2020
Proti kulturním památkám
0 2
1
0
1
Proti nár. kulturním památkám
11 11
45
10
30