Vysvětlení pojmů

Problematika přestupkového řízení

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. (§ 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění).

ZPŮSOB ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ

Ukládání pokuty příkazem na místě (§ 91 a násl. z.č. 250/2016 Sb.)

Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze pokutu, pokud nestačí domluva a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč. Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu nejvýše 2 500 Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.

Pokutu příkazem na místě může kromě příslušného správního orgánu uložit strážník obecní policie za přestupek, jehož projednání je v působnosti obce, za přestupek proti občanskému soužití, pokud nebyl spáchán porušením zákona o silničním provozu, a za přestupek proti pořádku ve státní správě spáchaný neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením.

Je-li příkazem na místě ukládána pokuta nebo peněžitá záruka za splnění povinnosti, obdrží obviněný příkazový blok. Podpisem příkazového bloku obviněným se příkaz na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Nemůže-li obviněný peněžitou povinnost na místě splnit, vydá se mu příkazový blok na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení, o lhůtě splatnosti a o následcích nezaplacení. V příkazovém bloku se uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, a název právnické osoby,

b) datum narození obviněného nebo identifikační číslo osoby, pokud je obviněným právnická nebo podnikající fyzická osoba, bylo-li jim přiděleno,

c) adresa místa trvalého pobytu obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, popřípadě adresa místa hlášeného pobytu cizince, má-li hlášený pobyt na území České republiky, nebo adresa sídla obviněného, je-li právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, nebo adresa místa, kde se nachází jeho nemovitý majetek, nebo adresa místa, kde vykonává svoji činnost v případě, že na území České republiky nemá sídlo nebo je nelze zjistit a má na území České republiky nemovitý majetek nebo zde vykonává svoji činnost,

d) podpis obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou,

e) popis skutku s označením místa, času a způsobu jeho spáchání nebo v případě záruky za splnění povinnosti popis skutkových zjištění,

f) právní kvalifikace skutku včetně formy zavinění a ustanovení právního předpisu, na jehož základě je povinnost ukládána,

g) výše uložené pokuty nebo záruky za splnění povinnosti,

h) označení správního orgánu,

i) jméno a příjmení, funkce nebo služební číslo nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby,

j) podpis oprávněné úřední osoby,

k) datum a místo vydání příkazového bloku a

l) poučení, že podpisem obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, se příkazový blok stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

V případě příkazového bloku na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou vydaného Městskou policií Olomouc lze tuto pokutu uhradit do 15-ti dnů.

Občané mohou úhrady provádět:

 • bezhotovostním převodem na účet: 19-1801731369/0800
 • prostřednictvím řádně vyplněné poštovní poukázky typu A
 • v hotovosti na pokladnách magistrátu města 

K úhradě platby, která je příjmem statutárního města Olomouce, je nutné uvedení variabilního symbolu.

V případě úhrady pokuty uložené příkazem na místě formou příkazového bloku na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou (PBN) je nutné uvádět kromě variabilního symbolu 221280100 i specifický symbol, který slouží k identifikaci platby konkrétní pokuty a je totožný s číslem PBN.

V případě hotovostní platby na pokladnách magistrátu Palackého 14 (hlavní pokladna), Hynaisova 10 a Vejdovského 2 je nutné vzhledem k identifikaci konkrétní pokuty i předložení PBN.

Úřední hodiny na pokladnách magistrátu:

Po a St 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Út a Čt 8:00 - 12:00 / 13:00 - 15:30

 Úřední hodiny na pokladně Hynaisova 10 jsou ve středu odpoledne prodlouženy až do 19:00 hod.

V případě neuhrazení pokuty udělené formou příkazového bloku na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou do 15-ti dnů je věc předána Oddělení vymáhání pohledávek odboru ekonomického Magistrátu města Olomouce k vymáhání.

Správní orgány odebírají příkazové bloky od krajského úřadu, plyne-li výnos do rozpočtu kraje nebo do rozpočtu obce. Příkazové bloky vydává Ministerstvo financí.

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

zahájí příslušný správní orgán na základě písemného oznámení Městské policie Olomouc, jestliže:

 • obviněný nesouhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší nebo s vydáním příkazového bloku,
 • výši pokuty, kterou je možno za daný přestupek uložit v příkazním řízení na místě, strážník nepovažuje vzhledem k okolnostem spáchání přestupku za dostačující,
 • strážník není oprávněn řešit přestupek v příkazním řízení na místě (viz výše) - podezření ze spáchání ostatních přestupků je strážník povinen oznámit příslušnému orgánu).

UPOZORNĚNÍ PRO NEPŘÍTOMNÉHO ŘIDIČE PODEZŘELÉHO ZE SPÁCHÁNÍ PŘESTUPKU SE UMÍSTÍ NA VOZIDLO, kdy toto upozornění obsahuje:

 • specifikaci přestupku
 • SPZ (RZ) a typ vozidla
 • místo spáchání přestupku
 • lhůtu, ve které je třeba se dostavit na městskou policii
 • adresu služebny

CO POTŘEBUJETE S SEBOU K PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKU :

 • blok na pokutu na místě nezaplacenou nebo upozornění pro nepřítomného řidiče podezřelého ze spáchání přestupku,
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas atd.),
 • řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla,
 • finanční prostředky (hotovost nebo platební kartu) k zaplacení uložené pokuty.

KONTAKT:

Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
Tel: 585 209 511
mapa, GPS: 49°35'23.559"N, 17°15'20.98"E

Stálá služba: 0 - 24 hod.