Vysvětlení pojmů

Problematika nočního klidu

Dobou nočního klidu se dle § 5 odst. 6, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Ten, kdo poruší noční klid, dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku dle § 5 odst. 1, písm. d) nebo odst. 2, písm. a), zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění. Ve správním řízení lze pachateli tohoto přestupku uložit pokutu do výše 10.000 Kč. 

Příkazem na místě lze uložit pokutu do 10.000 Kč.

Strážník výše uvedený přestupek může vyřešit při splnění podmínek uvedených v § 91 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, příkazem na místě nebo může podezření ze spáchání tohoto přestupku oznámit dle § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o OP") příslušnému správnímu orgánu.

Problematiku hluku (a to obecně, nikoliv pouze v noční době) upravuje i zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o OVZ“). Zde se v § 30 uvádí, že osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště, vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen „zdroje hluku nebo vibrací“), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů) pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Za hluk podle věty první se nepovažuje zvuk působený hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově, hlasovým projevem zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru, zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením, zvuk působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami, zvuk působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce. Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.

Podezření z nesplnění nebo porušení povinností stanovených zákonem o OVZ oznámí strážník dle § 10 odst. 2. zákona o OP příslušnému orgánu (orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor).

Více informací o obtěžování hlukem, včetně stanoviska veřejného ochránce práv naleznete na tomto odkazu.

Zdroj: www.ochrance.cz