Vysvětlení pojmů

Problematika použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

Použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, takzvané "botičky", strážníkem, je upraveno ustanovením § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších dodatků a novel.

Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla:

  • které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
  • které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,
  • které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo
  • je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a jeho řidič není na místě přítomen.

Z výše uvedených důvodů nelze použít technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla na vozidlo:

  • které tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích nebo
  • které je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla lze použít, jen je-li zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného odkladu. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po projednání přestupku v blokovém řízení, po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala nebo po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby. Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit. Povinnosti úhrady nákladů na odstranění vozidla se jeho provozovatel zprostí, pokud prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby před odstraněním vozidla požádal o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.

blokovaci-zarizeni