Cyklodoprava

Novinky (nejen) pro cyklisty

Na Masarykově třídě v Olomouci došlo v rámci opravy mostu přes řeku Moravu a opravě povrchu vozovky k úpravě dopravního značení.

Nově zde byly po obou stranách výše uvedené pozemní komunikace vytvořeny „Piktogramové koridory pro cyklisty“, které jsou na vozovce vyznačeny za pomocí vodorovného dopravního značením  V20 – Piktogramový koridor pro cyklisty (symbol kola a pod ním jsou dvě šipky udávající směr jízdy). Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. Řidiče motorových vozidel tato vodorovná dopravní značka upozorňuje na skutečnost, že na pozemní komunikaci je zvýšený pohyb cyklistů.

Řidiči motorových vozidel by se měli chovat vůči cyklistům ohleduplně a dbát zvýšené opatrnosti (nepředjíždět v případech, kdy by to bylo nebezpečné a dodržet při předjíždění boční odstup od cyklisty 1,5 metru, …). Toto řešení se používá v místě, kde nelze zřídit vyhrazený jízdní pruh nebo ochranný jízdní pruh pro cyklisty z důvodu nedostatečných šířkových poměrů pozemní komunikace. Z piktogramového koridoru pro cyklisty nevyplývá pro řidiče motorových vozidel žádné omezení nebo zákaz v rámci zastavení a stání vozidla. Je také nutno připomenout, že po Masarykově třídě jezdí tramvaje, kdy pro řidiče vozidel platí ustanovení § 27, odst. 2) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu vozidel, kde je uvedeno, že v době od 5:00 do 19:00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5m.

Naopak cyklisté by si měli uvědomit, že uvedený piktogram jen upozorňuje na jejich zvýšený pohyb ve vozovce a i oni musí dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (zejména se plně věnovat jízdě na jízdním kole a chovat se ohleduplně, …). (Čun)